Gebruikersvoorwaarden T-Point werkgevers

T-Point is een account op het besloten gedeelte van de website van Tempo-Team. Via T-Point kunt u - afhankelijk van de met u overeengekomen dienstverlening, onder meer- gegevens aanleveren, vacatures/aanvragen plaatsen, diensten aanvragen, tijdverantwoordingen aanbieden en/of opdrachten of overige overeenkomsten aangaan .

1.    Toepasselijkheid
1.1
Deze Gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van T-Point. Zij vormen de basis waarop u toegang krijgt en gebruik mag maken van T-Point. Tempo-Team vraagt u de Gebruikersvoorwaarden te lezen en - mede namens de Opdrachtgever die u vertegenwoordigt - te accorderen voordat u toegang krijgt tot (meer) informatie op en gebruik kan maken van T-Point. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden van T-Point voor werkgevers gaat u ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website. U kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor uw eigen administratie.
1.2
Tempo-Team behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Tempo-Team zal de aangepaste Gebruikersvoorwaarden op T-Point plaatsen. Telkens wanneer u T-Point gebruikt zijn de op dat moment geldende Gebruikersvoorwaarden van toepassing.
1.3
Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van de overige (algemene en specifieke) voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Tempo-Team in het kader waarvan u toegang krijgt tot T-Point.

2.    Toegang tot T-Point
2.1
U krijgt uitsluitend toegang tot T-Point in het kader van uw werkzaamheden voor de Opdrachtgever met wie Tempo-Team samenwerkt. U kunt namens de Opdrachtgever toegang krijgen tot T-Point:
a.
indien u namens de Opdrachtgever contacten onderhoudt met Tempo-Team. U krijgt alleen toegang tot die informatie die naar het redelijk oordeel van Tempo-Team voor u relevant is in het kader van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Tempo-Team. Als contactpersoon kunt u om praktische redenen één of meerdere collega’s het recht verlenen om de voor u toegankelijke informatie in te zien en, indien van toepassing, handelingen te verrichten zoals het verstrekken van opdrachten en het controleren en corrigeren van door flexwerkers via T-Point ingediende urendeclaraties. U dient echter terughoudend, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, met deze bevoegdheid om te gaan;
en/of
b.
indien een onder a. bedoelde contactpersoon van de Opdrachtgever u (tijdelijk) inzage- en/of gebruiksrecht heeft verleend.
2.2
Door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website, bevestigt u bevoegd te zijn om namens de Opdrachtgever toegang te hebben tot en gebruik te maken van T-Point, deze Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden en - indien u een contactpersoon bent als bedoeld in artikel 2.1 sub a - inzage en/of gebruiksrechten te verlenen aan door u aan te wijzen personen. Tempo-Team behoudt zich het recht voor bij de Opdrachtgever of anderszins na te gaan of u hiertoe inderdaad bevoegd bent.
2.3
Alvorens toegang te krijgen tot T-Point dient u een account aan te maken. Daarvoor is een gebruikersnaam en wachtwoord noodzakelijk. Deze worden slechts aan geautoriseerde medewerkers van opdrachtgever verstrekt. Het gebruik van de gebruikersnaam en een wachtwoord is strikt persoonlijk. Deze mogen niet ter beschikking gesteld aan derden.
2.4
U kunt zodra u bent ingelogd op een van de internetportals declaraties van flexwerkers controleren en indien nodig corrigeren van Tempo-Team, uiteraard voor zover u contactpersoon bent dan wel inzage- en/of gebruiksrecht heeft verkregen van de contactpersoon.
2.5
U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw accountgegevens en alle (rechts)handelingen die uit hoofde van uw account plaatsvinden. U dient uw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Indien u bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van uw account(gegevens) of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account dient u uw contactpersoon bij Tempo-Team hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bent u uw accountgegevens kwijt, dan kunt u die zelf via het inlogscherm van T-Point opnieuw aanvragen.

3.    Gebruik van T-Point
3.1
T-Point wordt door Tempo-Team beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de dienstverlening van Tempo-Team. T-Point kan door u, afhankelijk van de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening, gebruikt worden voor: het aanleveren van gegevens, het aangaan van opdrachten, het controleren en indien nodig corrigeren van door flexwerker(s) ingediende urendeclaratie(s) en/of om (eigen) informatie, daaronder begrepen afspraken, met betrekking tot de dienstverlening van Tempo-Team aan de opdrachtgever in te zien.
3.2
Tempo-Team verstrekt u een persoonlijk, niet exclusief recht om T-Point te gebruiken. Behoudens het in art. 2.1 sub a bepaalde kan dit recht niet worden overgedragen aan een ander.
3.3
U dient alle instructies van Tempo-Team met betrekking tot het gebruik van T-Point strikt op te volgen. Daarnaast dient u zich bij het gebruik van T-Point te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
3.4
Voor zover u zelf informatie doorgeeft (waaronder ook wordt verstaan het corrigeren van door flexwerker(s) ingevoerde urendeclaraties) via T-Point of per e-mail dient deze correct en volledig te zijn. Tempo-Team gaat ervan uit dat de informatie die u doorgeeft correct en volledig is. Op Tempo-Team rust geen verantwoordelijkheid om de door u ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. Indien hierover door Tempo-Team toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. U en de Opdrachtgever zijn jegens Tempo-Team aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door u aan Tempo-Team verstrekte informatie en zullen Tempo-Team ter zake vrijwaren.
3.5
Indien u T-Point gebruikt voor het controleren en indien nodig corrigeren van de door de flexwerker(s) ingediende urendeclaratie(s), houdt u dan rekening met het volgende:
U ontvangt per e-mail bericht dat een flexwerker via T-Point een urendeclaratie over de afgelopen werkweek heeft ingediend. U dient de door de flexwerker ingevulde gegevens zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren. De factuur zal aan de hand van de urendeclaratie worden opgemaakt.
Indien de urendeclaratie onjuist of onvolledig is, dan kunt u de urendeclaratie - binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek - via T-Point corrigeren. Daarna gaan wij er van uit dat u de urendeclaratie heeft goedgekeurd;.
•    corrigeert u de urendeclaratie uiterlijk de eerste maandag na de week waarop de declaratie betrekking heeft, vóór 17.30 uur dan zal de correctie worden meegenomen bij het opmaken van de factuur;
•    corrigeert u de urendeclaratie na voornoemd tijdstip (doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek) dan ontvangt u een credit- of aanvullende factuur.
3.6
Indien via T-Point opdrachten worden verstrekt of urendeclaraties worden afgehandeld, dan zijn - behoudens door u conform lid 5 van dit artikel doorgevoerde correcties, die niet door de flexwerker worden betwist - voor de administratie ten behoeve van die opdracht(en) of urendeclaratie(s) en de daarvoor verschuldigde vergoedingen de gegevens geregistreerd in T-Point beslissend. Tempo-Team zal bij een betwisting van de in rekening gebrachte bedragen hier op een redelijke en transparante wijze onderzoek naar doen en u en/of de Opdrachtgever van de resultaten op de hoogte brengen. De Opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.
3.7
Tempo-Team stuurt u in sommige gevallen een e-mailnotificatie, indien nieuwe informatie via T-Point aan u beschikbaar wordt gesteld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er een nieuwe urendeclaratie in T-Point is geplaatst. Tempo-Team is hier echter niet toe verplicht. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat T-Point en uw e-mail regelmatig worden gecontroleerd, ook indien u bijvoorbeeld afwezig bent wegens ziekte, verlof of om andere redenen. In dat geval kunt u een collega tijdelijk het in artikel 3.1 bedoelde recht verlenen. Uw collega ontvangt dan ook de e-mailnotificaties.
3.8
Alle telecommunicatiekosten verbonden aan het gebruik van T-Point zijn voor uw rekening respectievelijk die van de Opdrachtgever.
3.9
Tempo-Team behoudt zich het recht voor periodiek uw accountgegevens te (laten) wijzigen of accounts zonder vooraankondiging te sluiten. Sluiting van het account zal in ieder geval aan de orde zijn:
•    indien u of de Opdrachtgever aangeeft dat u niet (langer) bevoegd bent om toegang te hebben tot en gebruik te maken van T-Point;
•    indien u zich niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden of het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden of de wet.

4.    Intellectuele eigendomsrechten
4.1
Alle intellectuele eigendomsrechten op T-Point en het materiaal evenals de eigendomsrechten ten aanzien van de onderliggende werken en uitvindingen komen toe aan Tempo-Team of hun licentiegevers. Behalve voor zover in deze Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving anders is bepaald, is het niet toegestaan T-Point en het Materiaal op enigerlei wijze te copieren, reproduceren, te publiceren, op te slaan, te bewaren, te wijzigen, te verspreiden en/of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tempo-Team.
4.2
Onder materiaal als genoemd in 4.1 wordt verstaan: alle teksten, software, databestanden, formats, grafische afbeeldingen, foto’s, logo’s, geluiden, muziek, merken, software, (persoons)gegevens en elk ander door of namens Tempo-Team ontwikkeld materiaal dat onderdeel is van T-Point alsmede materiaal van derden dat met toestemming van die derden beschikbaar wordt gesteld op T-Point, met inbegrip van het ontwerp, de structuur, de selectie, rangschikking, ‘look and feel’ e.d. van dergelijk materiaal.
4.3
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden is het toegestaan een kopie van (delen van) de informatie op T-Point en/of deze Gebruikersvoorwaarden te maken en/of op te slaan voor rechtmatig gebruik ten behoeve van de Opdrachtgever. Onder ‘rechtmatig gebruik’ wordt onder andere begrepen:
•    gebruik in verband met de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en Tempo-Team;
•    gebruik ter voldoening aan wettelijke (bewaar)verplichtingen van de Opdrachtgever;
•    gebruik voor het beperken of vaststellen van (de omvang van) de (inleners- of keten)aansprakelijkheid van de Opdrachtgever.
4.4
De (historische) informatie op T-Point wordt niet onbeperkt voor u getoond en/of bewaard. U en de opdrachtgever zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op u/de Opdrachtgever rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst. Voor zover deze bewaarplicht zich uitstrekt tot de informatie op T-Point bent u conform artikel 4.3 gerechtigd deze informatie te kopiëren of op te slaan ten behoeve van de Opdrachtgever.

5.    Werking en beschikbaarheid T-Point
5.1
Tempo-Team zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van T-Point te waarborgen. Tempo-Team staat echter niet in voor de continue, storingsvrije beschikbaarheid van T-Point, de volledig correcte verwerking van gegevens daarmee of de juistheid van de middels T-Point vermelde gegevens.
5.2
Tempo-Team is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor gebreken in de beschikbaarheid en werking van T-Point door overmacht (waaronder uitdrukkelijk begrepen storingen op het internet, hacking, denial en service attacks) en/of door handelen of nalaten van (medewerkers van) de opdrachtgever of derden ingeschakeld door de opdrachtgever. De opdrachtgever dient storingen in T-Point direct aan Tempo-Team te melden en zal alle benodigde medewerking verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.
5.3
Tempo-Team is gerechtigd de beschikbaarheid van T-Point tijdelijk op te schorten wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging dan wel in verband met preventief en/of correctief onderhoud. Tempo-Team zal zich redelijkerwijs inspannen de overlast voor de opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden.
5.4
Tempo-Team is gerechtigd de ICT-middelen en/of content van tijd tot tijd aan te passen, onder andere in verband met technologische ontwikkelingen en veranderingen in haar bedrijfsprocessen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Van aanpassingen in de ICT-middelen en/of content die een wezenlijke impact hebben voor de opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat informatie voortaan op een nieuwe manier moet worden aangeleverd) wordt - waar mogelijk - via T-Point of op andere wijze te voren mededeling gedaan aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient daarom de gebruiksinstructies en overige informatie die Tempo-Team via T-Point of op andere wijze beschikbaar maakt regelmatig door te nemen en in acht te nemen bij het gebruik van T-Point.
Tempo-Team zal zich bij dergelijke aanpassingen redelijkerwijs inspannen om de via T-Point aangeboden diens, content of informatie op alternatieve (werk)wijze beschikbaar te stellen respectievelijk van u te verkrijgen. U bent gehouden hieraan uw medewerking te verlenen .

6.    Informatie en content bij elektronische communicatie
6.1
De informatie op T-Point wordt met zorg verzameld en samengesteld. Tempo-Team kan er echter niet voor instaan dat deze informatie altijd correct, volledig en actueel is. Onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de afhankelijkheid van Tempo-Team van informatie van derden, de gehanteerde administratieve processen, de gebruikte technologie of storingen op het internet. Indien de opdrachtgever constateert dat bepaalde informatie of content niet correct is zal hij Tempo-Team hier direct op attenderen.
6.2
Indien u via T-Point informatie aan Tempo-Team doorgeeft bent u er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct en volledig is . Tempo-Team mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Tempo-Team is niet gehouden om door of namens de opdrachtgever doorgegeven informatie op juistheid en volledigheid te controleren. Indien Tempo-Team dit in een voorkomend geval toch doet en hierover adviseert gebeurt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor
6.3
Tempo-Team is bevoegd (maar niet verplicht) om middels T-Point uitgewisselde informatie, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.
6.4
Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of - naar de mening van Tempo-Team - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Tempo-Team behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.
6.5
Ten aanzien van de inhoud van de door of namens de opdrachtgever verzonden of geüploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Tempo-Team is de registratie hiervan bij of in de ICT-middelen van Tempo-Team beslissend.

7.    Beveiliging
7.1
Tempo-Team neemt, waar mogelijk, beveiligingsmaatregelen voor T-Point die zij gebruikt om besmetting hiervan met virussen of andere schade en om ongeautoriseerde toegang en gebruik van gegevens van de opdrachtgever te voorkomen. Tempo-Team neemt hiervoor in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen:
•    De ICT-middelen waarop de gegevens van de opdrachtgever worden opgeslagen, is geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en welke beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;
•    Tempo-Team maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om haar gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;
•    Tempo-Team gebruikt zogenaamde gelaagde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en van binnen Tempo-Team toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.
7.2
Het is onmogelijk om iedere besmetting van T-Point, ongeautoriseerd gebruik, misbruik en/of ongewilde beschadiging of verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Tempo-Team aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever indien, ondanks de genomen maatregelen, gegevens van opdrachtgever alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij dit aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van schuld of opzet van Tempo-Team.
7.3
Het bovenstaande laat onverlet dat u en de opdrachtgever ook passende maatregelen dienen te nemen om T-Point en de daarop verwerkte gegevens te beschermen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang.

8.    Privacy en geheimhouding
8.1
Via T-Point en bij het aanmaken van een account voor T-Point wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens verwerkt. Tempo-Tempo zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie hierover vindt u in het Privacy statement