0

Lader/losser

publicatie:  aanvraagnummer: 1841505

bedrijf
DPD (Nederland) B.V.
opleidingsniveau
Basisonderwijs
aantal uur
30 uur per week
vakgebied
Logistiek
locatie
BEST

Functieomschrijving

Strong people wanted!

Szukamy pracowników do za¿adunku i roz¿adunku dla DPD w okolicy Eindhoven.

DPD jest du¿¿ firma dostarczaj¿c¿ paczki.
Wszystkie typy i rozmiary przesy¿ek s¿ dostarczane w kraju i za granic¿.
Wszystkie przesy¿ki s¿ r¿cznie ¿adowane i roz¿adowane z/lub do kontenerów.

Czy jeste¿:

- Pracowity?
-Dost¿pny od poniedzia¿ku do pi¿tku pomi¿dzy 15:00 a 6:30?
-W 100% sprawny fizycznie?
-Mówisz po holendersku, angielsku i/lub niemiecku?
-Nie boisz sie ci¿¿kiej pracy?

W takim razie mo¿emy Ci zaoferowa¿:

-Prace na d¿ugi okres czasu
-Dobre wynagrodzenie
-Prace w mi¿dzynarodowym zespole

Wynagrodzenie dla osób powy¿ej 23 roku ¿ycia: €9,16
Pomi¿dzy 20:00-00:00 dodatek 35%
Pomi¿dzy 00:00-6:00 dodatek 50%

Zainteresowany? Z¿ó¿ podanie ju¿ teraz klikaj¿c przycisk 'solliciteer'!!

Podejmuj¿c pracy przy za¿adunku / roz¿adunku dla DPD w Best,
by¿by¿ odpowiedzialne za u¿miech na twarzy ka¿dego klienta DPD. Masz wystarczaj¿co du¿o si¿y do za¿adunku i roz¿adunku paczek? Mo¿esz rozpocz¿¿ w przysz¿ym tygodniu i zostaniesz zaplanowany przez pierwsze 2 tygodnie na 3 dni, aby przyzwyczai¿ si¿ do warunków pracy. Po tym okresie b¿dziesz pracowa¿ 5 dni w tygodniu w mi¿dzynarodowych us¿ugach kurierskich.

Dlaczego Ty?
Poniewa¿ lubisz ci¿¿ko pracowa¿ i jeste¿ w dobrej kondycji fizycznej. Dzi¿ki swojej elastycznej postawie b¿dziesz odpowiedzialny za za¿adunek i roz¿adunek paczek. Wykazuj¿c si¿ profesjonalizmem i zaanga¿owaniem, masz szanse na rozpocz¿cie pracy jako osoba odpowiedzialna za skanowanie przesy¿ek.

Dlaczego praca w DPD?
Rozpoczynaj¿c prace dla DPD w Best przy za¿adunku / roz¿adunku, b¿dziesz cz¿onkiem du¿ego, radosnego mi¿dzynarodowego zespo¿u. Pracujemy ci¿¿ko, ale jest te¿ czas na ¿ycie towarzyskie. Ty, jako pracownik za¿adunku / roz¿adunku, przyczyniasz si¿ do optymalnego dostarczania paczek przez DPD, co gwarantuje terminowe dor¿czenie przesy¿ek.

Co¿ za co¿
-Gwarantujemy terminowe i prawid¿owe wyp¿aty wynagrodzenia
-¿rednio 30 godzin tygodniowo (5 dni)
-Stawka pocz¿tkowa € 9,16 brutto za godzin¿
-Wieczorna i nocna zmiana z dodatkiem do wynagrodzenia (35% i 50% )
- Obuwie robocze zapewnione przez DPD

Spe¿niasz poni¿sze warunki? Ta praca jest idealna dla Ciebie!
-Jeste¿ sprawny fizycznie i mieszka niedaleko Best
- Posiadasz za¿wiadczenie o nie karalno¿ci
- Masz w¿asny transport
- Jeste¿ dost¿pny pi¿¿ dni w tygodniu od 15:00 do 06:30 i w pocz¿tkowym okresie ch¿tny do pracy w niepe¿nym wymiarze godzin
-Mówisz po angielsku, holendersku lub niemiecku.

Je¿li jeste¿ zainteresowany oraz chcesz szybko rozpocz¿¿ prace?
Aplikuj bezpo¿rednio online!

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer

Loading…