Alle corona-maatregelen uit het noodpakket voor werkgevers op een rij

De coronacrisis duurt voorlopig nog wel even. En dat raakt vooral ondernemers, zzp’ers en werkgevers hard. Maarrrrr let’s go! Gelukkig springt de overheid bij met een uitgebreid noodpakket voor bedrijven, zzp’ers, werkgevers en ondernemers! Alle maatregelen op een rij.

De regelingen uit het noodpakket

 1. Steun bij doorbetaling van lonen (NOW)
 2. Inkomensondersteuning (Tozo)
 3. Gift van € 4.000 (TOGS)
 4. Uitstel van belastingbetaling
 5. Uitstel schriftelijke vastlegging vast contract
 6. Maatregelen rond leningen, krediet en financiering

Welke regelingen gelden voor jou?

Wil je snel weten welke regelingen voor jou zijn? Download dan onze handige checklist.

Wat je moet weten over het noodpakket

 • Het kabinet trekt in de eerste 3 maanden van de coronacrisis 10 tot 20 miljard euro uit voor de verschillende steunpakketten voor bedrijven;
 • Het grootste deel hiervan is bedoeld voor de doorbetaling van lonen (NOW);
 • Ook worden er miljarden vrijgemaakt voor tijdelijke ondersteuning van ondernemers;
 • Er is geen maximum gesteld aan deze steunmaatregelen.

1. Steun bij doorbetaling van lonen (NOW)

Je mag een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) als je een omzetverlies van minimaal 20% verwacht. De NOW is een subsidie (om de lonen mee te kunnen betalen) die als voorschot door het UWV wordt verstrekt, met als doel: het voorkomen van werkloosheid. Werkgevers wordt daarom gevraagd hun werknemers in dienst te houden en gebruik te maken van de NOW.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de verwachte omzetdaling. Een bedrijf dat tussen 1 maart en 31 juli minstens 3 maanden achter elkaar een omzetverlies van 20% of meer draait, krijgt een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling. Werkgevers mogen zelf bepalen over welke 3 aaneengesloten maanden de omzetdaling wordt berekend.

Dat betekent: heb je 100% omzetverlies? dan krijg je een tegemoetkoming van 90%. Is het omzetverlies bijvoorbeeld 50%, dan wordt de tegemoetkoming dus 45% van de totale loonsom. 

Wanneer kom je in aanmerking voor de NOW? 

Je komt in aanmerking voor hulp bij doorbetaling van lonen, wanneer je:

 • tussen 1 maart en 31 juli een omzetverlies van 20% of meer hebt over een aaneengesloten periode van 3 maanden;
 • het reguliere loon van je eigen werknemers doorbetaalt in deze periode.

Hoe bepaal je jouw omzetverlies?

Hoe bereken je jouw omzetverlies?

 • deel je omzet van 2019 door 4;
 • bereken je verwachte omzet over de gekozen periode van 3 aaneengesloten maanden (tussen 1 maart en 31 juli 2020);
 • bereken het verschil tussen deze 2 bedragen;
 • deel dit bedrag vervolgens door de gemiddelde omzet uit 2019;
 • doe dit maal 100 en je hebt je procentuele omzetdaling.

Hoe wordt de hoogte van tegemoetkoming voor de loonkosten bepaald?

De tegemoetkoming voor de loonkosten heeft altijd betrekking op de periode maart-april-mei 2020. Het voorschot van de subsidie wordt gebaseerd op de loonkosten van januari 2020 en de verwachte omzetdaling. Het UWV betaalt 80% van de berekende subsidie binnen 2 tot 4 weken uit. 

De definitieve subsidie wordt achteraf vastgesteld en wordt gebaseerd op de werkelijke omzetdaling en de werkelijke loonkosten in de maanden maart, april en mei. Zijn deze lager dan in januari? Dan wordt de subsidie met 90% van het verschil in loonkosten verlaagd en krijgt de werkgever een terugvordering.

Goed om te weten: vraag je een ontslagvergunning aan voor een werknemer in deze periode, dan wordt 150% van het loon van die werknemer in mindering gebracht op het totale loon waarover de definitieve subsidie wordt uitbetaald. De overheid doet met de NOW namelijk een oproep om alle werknemers in dienst te houden en zo de loonkosten te kunnen betalen. 

Spelregels doorbetaling van lonen

 • De tegemoetkoming voor het loon geldt voor 3 maanden;
 • Deze periode kan verlengd worden met 3 maanden;
 • Aanvragen kan vanaf 6 april alleen digitaal bij het UWV;
 • Aanvragen kan tot en met 31 mei 2020;
 • Het voorschot wordt in 3 termijnen betaalt;
 • Als achteraf het daadwerkelijke verlies is vastgesteld kan er sprake zijn van een nabetaling of terugvordering;
 • Aanvragen voor de werktijdverkorting (wtv) worden beschouwd als een aanvraag voor deze tijdelijke noodmaatregel.

Goed om te weten: werkgevers moeten, binnen 24 weken na het einde van de periode waarover de omzetdaling is vastgesteld, een definitieve vaststelling aanvragen bij het UWV. Doe je dit niet, dan wordt het volledige subsidiebedrag teruggevorderd!

Verplichtingen voor werkgevers

 • Je bent verplicht om je in te spannen voor je werknemers. Dat betekent: je moet zoveel mogelijk doen om je loonsom gelijk te houden. Niet zomaar mensen ontslaan dus 😉 Wanneer je toch een ontslagvergunning vanwege bedrijfseconomische redenen moet aanvragen, dan wordt 150% van het loon van die werknemer in mindering gebracht op de loonsom en komt je subsidie dus lager uit. Ook wanneer werknemers uitstromen (bijv einde contract) wordt de loonsom lager en de terugvordering groter.
 • De subsidie mag alleen gebruikt worden voor het betalen van de lonen;
 • Je moet jouw OR, personeelsvereniging of werknemers informeren over de aanvraag;
 • Informatie die van invloed kan zijn op het recht of de hoogte van de subsidie moet je altijd direct aan UWV meedelen;
 • Ook moet je het college van b&w informeren als er loonkostensubsidie wordt ontvangen;
 • Zorg ervoor dat je op tijd loonaangifte doet;
 • Een controleerbare administratie voeren en tot 5 jaar na de toekenning meewerken aan verzoeken om informatie/controle.

Vraag NOW aan (vanaf 6 april, alleen digitaal)

2. Inkomensondersteuning (Tozo)

De tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is vooral bedoeld voor zzp’ers en zelfstandig ondernemers. Met de Tozo kan je voor een periode van 3 maanden inkomensondersteuning krijgen. Zie het als een uitkering of bijstand: je hoeft dit dus niet terug te betalen.

Dit vult je inkomen aan tot het sociaal minimum en hoef je niet terug te betalen. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden. 

Ook kan je met Tozo tot maximaal 10.517 euro lenen tegen een verlaagd rentepercentage. 

Wanneer kom je in aanmerking voor de Tozo?

Je komt in aanmerking voor de Tozo, wanneer je: 

 • tussen de 18 jaar en 66 jaar + 4 maanden oud bent;
 • in Nederland woont;
 • Nederlander bent of een geldige verblijfsvergunning hebt;
 • een bedrijf hebt of een zelfstandig beroep uitoefent;
 • staat ingeschreven bij het Handelsregister van de Kvk;
 • voor 17 maart 2020, 18:45 uur gestart bent met je onderneming;
 • voldoet aan het urencriterium;
 • woont in de gemeente waar je de inkomensondersteuning aanvraagt.

Aanvragen Tozo inkomensondersteuning

Tozo en inkomensondersteuning aanvragen kan tot 1 juni in je gemeente. Dat doe je via krijgiktozo.nl. Hier check je snel of je aan de voorwaarden voldoet en vraag je het direct aan. 

3. Gift van 4.000 euro (TOGS)

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor bedrijven en ondernemers die noodgedwongen gesloten zijn door de coronamaatregelen. Denk aan bedrijven in de horeca, kapperszaken of in de reisbranche. De tegemoetkoming bestaat uit 4.000 euro voor de hoogste nood. 

Wanneer kom je in aanmerking voor TOGS?

Je komt in aanmerking voor de TOGS als je sbi-code van je onderneming overeenkomt met één van de SBI-codes uit dit overzicht. Op deze pagina vind je ook hoe je jouw SBI-code vindt. Grofweg komen bedrijven uit de volgende vakgebieden in aanmerking voor de TOGS:

 • horeca
 • haar- en schoonheidsverzorging
 • reisbemiddeling
 • rijschoolhouders
 • sauna’s
 • solaria
 • zwembaden
 • fitnesscentra
 • sportclubs en sportevenementen
 • culturele instellingen en evenementenorganisatoren

De TOGS kan je ook aanvragen bij het noodloket van je gemeente. Hiervoor heb je wel DigiD of eherkenning niveau 1 nodig. 

4. Uitstel van belastingbetaling

De Belastingdienst schiet ondernemers die in geldproblemen zijn gekomen te hulp met 4 maatregelen:

 1. Bijzondere uitstel van betaling: ondernemers kunnen met een brief of formulier uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Wanneer het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers per direct uitstel van betaling. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
 2. Verzuimboetes komen te vervallen: eventuele boetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet meer betaald te worden of worden teruggedraaid.
 3. Invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd: deze rente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
 4. Tarief belastingrente gaat omlaag: de belastingrente wordt tijdelijk teruggeschroefd naar 0,01%.

Wil je gebruikmaken van deze regelingen? Ga dan naar de speciale coronapagina van de Belastingdienst

5. uitstel schriftelijke vastlegging contract

De termijn voor werkgevers om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen volgens de geldende voorwaarden, is verlengd tot 1 juli 2020. Dit betekent dat werkgevers tot die tijd een lagere WW-premie mogen afdragen, dan bij werknemers met een flexibel contract. Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie is 5 procentpunt. 

Dit betekent concreet: het gaat niet om het geven van een vast contract maar om het schriftelijk vastleggen van dat vaste contract. Bijvoorbeeld: 

Misschien heb je een contract voor bepaalde tijd al wel mondeling voor 1 januari 2020 omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, maar nog niet aan alle schriftelijke voorwaarden voldaan om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen. Je had hiervoor tot 31 maart 2020 de tijd, maar omdat het door Corona lastig is om een handtekening onder een document te krijgen, is deze termijn verruimd tot 1 juli 2020

Hoe zien die schriftelijke voorwaarden eruit? Zorg ervoor dat je:

 • óf een addendum bij de arbeidsovereenkomst hebt opgemaakt en opgenomen in de loonadministratie 
 • óf een nieuw arbeidscontract hebt opgemaakt en opgenomen in de loonadministratie. 

Als dit voor 1 juli is geregeld, dan mag je vanaf 1 januari 2020 de lage WW-premie toepassen. Niet gelukt? Dan wordt met terugwerkende kracht alsnog de hoge ww-premie van toepassing.

Op de site van de Rijksoverheid lees je er meer over. 

6. Maatregelen rond leningen, krediet en financiering

Voor bedrijven en ondernemingen die beroep willen doen op bankleningen, kredietaanvragen of extra financiering zijn enkele bestaande regelingen verruimd:

 • GO-regeling: het garantieplafond wordt verhoogd
 • Qredits: er kan een uitstel van aflossing worden aangevraagd. Wellicht binnenkort ook de mogelijkheid tot een Overbruggingskrediet. 
 • Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL): tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal land- en tuinbouwbedrijven
 • ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben laten weten dat kleine ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, een half jaar uitstel kunnen krijgen op de aflossing van hun leningen. 

Ook overwegen veel gemeenten om het innen van toeristenbelasting tijdelijk stop te zetten. Het Rijk is hierover in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Meer over corona