Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Het in dienst nemen of houden van een AOW-gerechtigde is sinds 1 januari 2016 aantrekkelijker geworden voor de werkgever. De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd heeft een aantal maatregelen voor medewerkers die de AOW-gerechtige leeftijd hebben bereikt.

De maatregelen

  • er bestaat recht op het minimumloon en op vakantietoeslag
  • de verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte is beperkt tot dertien weken
  • de verplichting tot re-integratie van de arbeidsongeschikte AOW’er is beperkt tot zes weken. De werkgever moet de arbeidsongeschikte AOW’er nog wel gedurende deze periode passende arbeid in de eigen onderneming aanbieden, maar hij hoeft geen Plan van Aanpak te maken of verdere re-integratie-inspanningen te doen
  • het opzegverbod bij ziekte is zes weken
  • de AOW’er is verzekerd voor de Ziektewet;
  • de opzegtermijn is één maand
  • bij cao kan worden afgeweken van de ketenregeling tot maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in maximaal 48 maanden. Ook kan bij cao worden bepaald dat alleen arbeidsovereenkomsten meetellen die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
  • de Wet flexibel werken (Wfw) is niet van toepassing.