Vraag en antwoord ABU CAO en WWZ

De veranderingen binnen de Wet Werk en Zekerheid roepen veel vragen op. Tempo-Team heeft de veelgestelde vragen voor je op een rij gezet.
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met je contactpersoon op de vestiging.

ABU CAO

Beloning

Wat is de inlenersbeloning vanaf dag één?

Iedere flexwerker heeft in principe vanaf 30 maart 2015 recht op hetzelfde loon als een collega die direct in dienst is bij de opdrachtgever. De inlenersbeloning bestaat uit zes componenten die Tempo-Team verplicht moet toepassen om jou op de juiste manier te verlonen. Deze componenten zijn: het periodeloon, adv, toeslagen, cao-verhogingen, periodieken en kostenvergoedingen.

Gelden er nog uitzonderingen op het toepassen van de inlenersbeloning vanaf dag één?

Ja, er zijn enkele uitzonderingen:

 1. als je op basis van een sociaal plan of cao begeleid wordt van werk naar werk;
 2. als je bij een bedrijf werkt zonder eigen personeel en zonder beloningsregeling (zie hiervoor ook het stappenplan in bijlage II van de ABU CAO);
 3. als je behoort tot een bijzondere doelgroep zoals langdurig werklozen, schoolverlaters, herintreders, vakantiekrachten en re-integratiekandidaten;
 4. als je in fase C werkzaam bent, zou de ABU beloning van toepassing kunnen zijn. Echter, Tempo-Team kiest ervoor om jou te blijven belonen conform de inlenersbeloning.

Welke regeling geldt er voor mij als de opdrachtgever valt onder een bepaalde CAO, maar hiervan afwijkt?

Voor jou als flexwerker geldt de arbeidsvoorwaardenregeling die óók voor de vaste medewerker geldt. Dus als de opdrachtgever afwijkt van de CAO, dan gelden de aangepaste regelingen ook voor jou.

Heb ik recht op adv/atv?

Als in de CAO of beloningsregeling van de opdrachtgever een adv/atv staat opgenomen, dan geldt deze ook voor jou. Tempo-Team beslist echter of deze wordt gecompenseerd in geld of vrije tijd.

Hoe weet ik zeker dat ik het juiste loon ontvang?

Wij rekenen alles door. Er verandert verder niets aan de manier waarop Tempo-Team je informeert over jouw arbeidsvoorwaarden. Je vindt deze in de bevestiging van opdracht in T-Point. Heb je vragen over je arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met je contactpersoon op de vestiging.

Fasensysteem

De Wet Werk en Zekerheid biedt werkgevers vanaf 1 juli 2015 de mogelijkheid om in een periode van twee jaar drie opeenvolgende detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten.

Wat betekent dit voor jou, als flexwerker?

Flexwerkers vallen onder de ABU CAO voor Uitzendkrachten. Vanaf 1 juli 2015 geldt dat na fase A (78 gewerkte weken) fase B maximaal vier jaar duurt. In deze periode mogen we maximaal zes tijdelijke overeenkomsten met jou aangaan, voordat je in fase C komt. Alle overeenkomsten met een startdatum op of na 1 juli 2015 vallen onder deze nieuwe regeling.

Heeft tussendoor werken voor een andere werkgever effect op mijn opgebouwde arbeidsverleden?

Als je als flexwerker tussendoor bij een andere werkgever dan Tempo-Team werkt, dan kan het zijn dat je je arbeidsverleden bij ons opnieuw moet opbouwen. Vanaf 1 juli 2015 is dit het geval bij een onderbreking tussen twee detacherings- of uitzendovereenkomsten van meer dan 6 maanden.

Per 1 juli 2015 geldt voor fase B een maximale termijn van vier jaar. In deze periode kunnen zes detacheringsovereenkomsten worden aangegaan.

Stel je bent al vóór 1 juli 2015 in fase B werkzaam. Geldt dit dan ook voor jou?

Het hangt af van jouw situatie of dit ook voor jou geldt. We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld.
Voorbeeld
Stel, je bent bij Tempo-Team gestart in fase B op 15 augustus 2013 en de 4e overeenkomst loopt van 1 januari 2015 tot en met 14 augustus 2015 (het einde van fase B). Volgens het oude recht (vier tijdelijke overeenkomsten in twee jaar) kan er niet meer worden verlengd, omdat de volledige twee jaar is benut.
Omdat per 1 juli 2015 voor fase B een maximale periode van vier jaar geldt en je nog geen zes detacheringsovereenkomsten hebt gehad, kan er wel verlenging plaatsvinden. Er kunnen nog twee extra detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan tot uiterlijk 14 augustus 2017. Je bent namelijk gestart in fase B op 15 augustus 2013 en werkt door totdat eind fase B is bereikt, namelijk tot en met 14 augustus 2017.

Hoe zit het als ik op 1 juli 2015 gedurende twee jaar al zes bepaalde tijdscontracten heb gehad?

Wanneer het lopende zesde contract op of na 1 juli 2015 van rechtswege eindigt (oude fasensysteem) kan er geen bepaalde tijdscontract meer worden gegeven. Het contract is namelijk onder het oude fasensysteem aangegaan.
In de nieuwe fase B zijn maximaal zes contracten toegestaan (nieuwe fasensysteem). Dit betekent dus dat je bij verlenging in aanmerking komt voor een contract voor onbepaalde tijd (fase C).

Ik heb tot 15 april 2015 bij een opdrachtgever gewerkt. Per 1 augustus 2015 ga ik bij dezelfde opdrachtgever aan de slag, maar dan via Tempo-Team. Hoe zit het dan met mijn arbeidsverleden?

De onderbreking is van 15 april tot 31 juli 2015, dit is 3,5 maand. Per 1 juli 2015 ontstaat er pas een breuk in je arbeidsverleden als er een onderbreking is van meer dan zes maanden. Als je per 1 augustus via Tempo-Team bij dezelfde opdrachtgever start, dan levert de onderbreking geen breuk op voor het fasensysteem. Tempo-Team neemt je arbeidsverleden mee en verwerkt dit in het fasensysteem.

Fase C

Welke beloningsregeling is op mij van toepassing als ik werkzaam ben in fase C?

Voor een flexwerker (bij overgang) in fase C kan het uitzendbureau éénmalig kiezen voor het eigen ABU loongebouw voor fase C of voor de inlenersbeloning. Deze keuze is éénmalig en geldt vanaf dag één in fase C. Bij Tempo-Team blijf je ook in fase C tenminste recht hebben op het zelfde loon als jouw collega in dienst bij de opdrachtgever.

Als ik in fase C een nieuwe opdracht krijg, wat is dan het gevolg voor mijn loon?

Stel je komt in aanmerking voor een contract voor onbepaalde tijd (fase C) bij Tempo-Team. Je intercedent geeft aan dat je in fase C ook - net als in fase B - de inlenersbeloning ontvangt. Na twee weken in fase C loopt je opdracht af en ga je over naar een nieuwe opdracht. De inlenersbeloning bij die opdracht is lager dan je vorige loon. Mag je dan een lager loon ontvangen?
Antwoord
Ja, dit mag onder bepaalde voorwaarden. Je hebt namelijk minimaal recht op terugvalloon. Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op met je contactpersoon op de vestiging.

     

Wet Werk en Zekerheid

Aanzeggen

Wat is de aanzegverplichting?

Per 1 januari 2015 zijn wij verplicht om flexwerkers met een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer te informeren over het wel of niet verlengen van de detacheringsovereenkomst en onder welke voorwaarden dit is. Ten minste één maand voor het einde van de detacheringsovereenkomst moet je hierover op de hoogte zijn. Het aanzeggen moet schriftelijk gebeuren.

Bij welke detacheringsovereenkomsten geldt een aanzegtermijn?

De aanzegtermijn geldt voor alle detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een contractduur van zes maanden of langer. Dit geldt dus ook voor detacheringsovereenkomsten in fase A. Gaat het echter om een uitzendovereenkomst met uitzendbeding dan geldt de aanzegverplichting niet. Tempo-Team moet zich echter wel houden aan de 'termijn van kennisgeving' zoals in artikel 14 lid 2 van de ABU CAO is opgenomen.

Wat is het gevolg van te late aanzegging?

Bij te late aanzegging door Tempo-Team, moeten wij jou een boete betalen over de termijn dat we te laat zijn. De boete bedraagt maximaal een bruto maandsalaris.

Geldt de aanzegtermijn ook als ik een uitzendovereenkomst in Fase A heb?

Nee, voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding geldt ook na 1 januari 2015 geen schriftelijke verplichting tot aanzeggen. We moeten ons wel houden aan de 'termijn van kennisgeving' conform artikel 14 lid 2 van de ABU CAO.

Proeftijd

Mag in elke detacheringsovereenkomst een proeftijd worden opgenomen?

Een proeftijd mag worden opgenomen in de eerste tijdelijke detacheringsovereenkomst met een looptijd van langer dan zes maanden. In een volgende detacheringsovereenkomst mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Er is wel een uitzondering. Een proeftijd mag wél als de werkzaamheden duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van jou vereisen.

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding. Vanaf dat moment krijgt iedere werknemer bij onvrijwillig vertrek een transitievergoeding van de werkgever. Dit geldt ook voor werknemers met tijdelijke contracten en dus ook voor jou. Doel van de vergoeding is zowel compensatie voor het ontslag of voor het niet verlengen van de detacheringsovereenkomst, als het financieel mogelijk maken van het volgen van een training of cursus. Dit laatste om jouw kansen op nieuw werk te vergroten.

Wanneer heb ik recht op transitievergoeding?

Je hebt recht op transitievergoeding als je minimaal twee jaar voor ons werkzaam bent geweest en je uitzend- of detacheringsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt verlengd op initiatief van Tempo-Team. Van belang is dus hoe lang jouw dienstverband bij Tempo-Team heeft geduurd. Tijdens dit dienstverband kun je bij meerdere opdrachtgevers hebben gewerkt.

Wanneer heb ik géén recht op transitievergoeding?

In de volgende gevallen heb je geen recht op transitievergoeding:

 • als je in dienst treedt bij de opdrachtgever;
 • als je de detacheringsovereenkomst op jouw initiatief beëindigt;
 • bij einde door wederzijds goedvinden;
 • bij ernstig verwijtbaar handelen/nalaten door de flexwerker;
 • als je een verlenging van de detacheringsovereenkomst niet aanvaardt, bijvoorbeeld omdat je niet meer beschikbaar bent;
 • als je de AOW of pensioengerechtigde leeftijd hebt of bereikt;
 • als je jonger bent dan 18 jaar, en een gemiddelde arbeidsomvang van maximaal 12 uur hebt;
 • als je, door bijvoorbeeld een aanbesteding, in dienst treedt van een ander uitzendbureau maar dezelfde werkzaamheden blijft doen bij die opdrachtgever.

Telt fase A ook mee voor de berekening van de transitievergoeding?

Ja, ook fase A telt mee.

Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal halve jaren dat je voor ons hebt gewerkt:

 • hoofdregel is een zesde maandsalaris per volledig gewerkt half jaar in de eerste tien dienstjaren;
 • en een vierde maandsalaris per volledig gewerkt half jaar dat je langer dan tien jaar in dienst bent geweest;
 • als je 50 jaar of ouder bent en minstens tien jaar in dienst bent, krijg je voor elk half dienstjaar vanaf je 50e een half maandsalaris per elk half dienstjaar (dit is een overgangsregeling tot 2020);
 • de transitievergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro of, in geval van een hoger salaris dan 75.000 euro, maximaal een jaarsalaris.

Hoe werkt de berekening en de uitbetaling van de transitievergoeding?

Tempo-Team maakt de berekening van de transitievergoeding, op basis van jouw laatste uitzend-/detacheringsovereenkomst, en keert deze na beëindiging van de overeenkomst aan je uit.

Voorbeeld
Stel je gaat zelf weg omdat je drie maanden op reis gaat. Daarna kom je weer terug. Telt deze periode dan mee voor de opbouw van transitievergoeding (aangezien de onderbreking korter is dan 6 maanden)?
Antwoord
Een transitievergoeding is in principe niet verschuldigd als het niet verlengen of beëindigen van het contract gebeurt op jouw initiatief. Echter, als je na een onderbreking van minder dan zes maanden opnieuw voor ons gaat werken, dan gaat de opbouw voor de transitievergoeding gewoon verder. Dit omdat er geen onderbreking is geweest van meer dan zes maanden. De onderbrekingsperiode zelf telt niet mee voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.

Kan ik ook aanspraak maken op de transitievergoeding in geval van beëindiging met wederzijds goedvinden?

Als we een detacheringsovereenkomst samen beëindigen met behulp van een vaststellingsovereenkomst (wederzijds goedvinden) dan is Tempo-Team je geen transitievergoeding verschuldigd.

Als ik word overgenomen door de opdrachtgever, heb ik dan recht op transitievergoeding?

Als je een arbeidsovereenkomst aangaat met de opdrachtgever zelf, dan ligt het initiatief om afscheid van Tempo-Team te nemen bij jou. Je beslist immers zelf of je in dienst wilt treden bij de opdrachtgever of dat je je dienstverband bij Tempo-Team wilt behouden. Je hebt dan geen recht op een transitievergoeding van Tempo-Team.

Mag Tempo-Team informatie over een eventueel eerder uitgekeerde transitevergoeding opvragen bij de voormalig werkgever?

Ja, dit mag. Tempo-Team hoeft voor het opvragen van deze gegevens geen toestemming aan jou te vragen. In het kader van de wettelijke verplichting (namelijk de transitievergoeding) is het gerechtvaardigd dat Tempo-Team deze informatie zonder toestemming mag opvragen. In punt 12 van de Voorwaarden van uitzenden en detacheren word je hierover geïnformeerd.

Als je een loonbeslag hebt, ontvang je dan wel de transitievergoeding?

Nee, de transitievergoeding wordt dan uitgekeerd aan de beslaglegger.

Voorbeelden

Voorbeeld Fasensysteem

Stel, je zit sinds 1 augustus 2013 in fase B. Je hebt vanaf 1 maart 2015 een zesde detacheringsovereenkomst gekregen tot 1 oktober 2015. Kan de detacheringsovereenkomst tussen jou en Tempo-Team nog een keer in fase B verlengd worden?
Antwoord
Vanaf 1 juli geldt het nieuwe fasensysteem, waarbij fase B verlengd wordt van twee naar vier jaar en er zes contracten mogelijk zijn (in plaats van acht). Voor jou betekent dit dat je een laatste contract in fase B hebt, ook al is de maximale duur van fase B, namelijk vier jaar, nog niet vol gemaakt.

Stel, dit was je vijfde detacheringsovereenkomst. Zou je dan nog een keer een verlenging voor bepaalde tijd kunnen krijgen?
Antwoord
In dat geval kun je nog een laatste (zesde) detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd ontvangen. Deze zou uiterlijk vier jaar na de start van fase B moeten eindigen. Je overeenkomst mag dus uiterlijk tot 31 juli 2017 doorlopen.

Voorbeelden transitievergoeding

Voorbeeld 1
Op 1 augustus 2015 werk je drie jaar via Tempo-Team bij je opdrachtgever. De opdrachtgever heeft aangegeven dat zij jou een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt per 1 augustus 2015. Je zegt je baan op bij Tempo-Team om in dienst te treden bij je opdrachtgever. Heb je dan recht op transitievergoeding?
Antwoord
Nee, je hebt dan geen recht op transitievergoeding. Je beëindigt namelijk de detacheringsovereenkomst op eigen verzoek om elders in dienst te treden.

Voorbeeld 2
Je bent 32 jaar, productiemedewerker en je verdient 2.500 bruto per maand. Op 1 oktober 2015 werk je 3,5 jaar via Tempo-Team bij je opdrachtgever. Je detacheringsovereenkomst loopt af per 1 oktober 2015 en wordt niet verlengd, omdat we op dat moment geen werk meer voor je hebben. Heb je recht op transitievergoeding?
Antwoord
Ja, je hebt recht op een transitievergoeding. Je hebt namelijk langer dan twee jaar voor ons gewerkt en de detacheringsovereenkomst is van rechtswege geëindigd. De hoogte van de vergoeding is als volgt:
Je hebt recht op een zesde maandsalaris per half jaar
Je hebt in totaal zeven halve jaren (3,5 jaar = 7 halve jaren) gewerkt
Je salaris is 2.500 euro bruto per maand.
De vergoeding is: 1/6 x 7 x 2.500 = € 2.917 totaal.

Voorbeeld 3
Je bent 47 jaar, secretaresse en verdient 2.700 bruto per maand. Op 1 september werk je 12 jaar bij je werkgever. Je moet wegens disfunctioneren vertrekken. Heb je recht op transitievergoeding?
Antwoord
Ja, je hebt recht op vergoeding. Je hebt namelijk langer dan twee jaar voor je werkgever gewerkt en de arbeidsovereenkomst is niet op jouw initiatief geëindigd. De hoogte van de vergoeding is als volgt:
Je hebt recht op een zesde maandsalaris per half jaar over de dienstjaren tot 10 jaar in dienst.
Je hebt recht op een vierde maandsalaris per half jaar over de dienstjaren dat je langer dan 10 jaar in dienst was.
Je hebt in totaal 24 halve jaren gewerkt.
Je hebt 4 halve jaren boven de 10 jaar in dienst gewerkt.
Je salaris is 2.700 euro bruto per maand.
De vergoeding is 20 x 1/6 x 2.700 = € 9.000 plus 4 x 1/4 x 2.700 = € 2.700 = € 11.700 totaal.