Jouw overgang naar Tempo-Team Industries

In de mail die je hebt ontvangen waarin de overgang naar Tempo-Team Industries is aangekondigd, zijn de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Mogelijk heb je toch nog vragen over de overgang en de gevolgen daarvan. Daarom hebben we de antwoorden op de meest voorkomende vragen voor je op een rijtje gezet.

 • Ik ben nu werkzaam in fase A als uitzendkracht, waarom word ik gedetacheerd?

  Je treedt op basis van jouw huidige werkzaamheden in dienst van Tempo-Team Industries. Dat heeft de volgende redenen: we zijn bezig om onze administratie anders in te richten zodat wij onze flexwerkers beter kunnen bemiddelen. Daarnaast willen we meer flexwerkers een detacheringsovereenkomst aanbieden. Tempo-Team Uitzenden en Tempo-Team Industries zijn juridisch verschillende bedrijven. Alle medewerkers van Tempo-Team Industries krijgen een detacheringsovereenkomst.

 • Wat betekent de overgang voor mijn overeenkomst?

  Op dit moment werk je via Tempo-Team Uitzenden op uitzendbasis in fase A. Deze uitzending eindigt op de dag voor de overgangsdatum. Met ingang van overgangsdatum werk je op basis van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd in fase A. De bevestiging van de afspraken over jouw detacheringsovereenkomst (zoals de duur en de - vermoedelijke - arbeidsomvang) met Tempo-Team Industries kun je voor overgangsdatum terugvinden in Mijn Tempo-Team. Als je je kunt vinden in de inhoud van die bevestiging, hoef je niks te doen. Klopt er naar jouw mening toch iets niet? Laat ons dit dan binnen vijf dagen - via de button in Mijn Tempo-Team - weten. Is jouw opmerking terecht, dan zorgen we voor een aangepaste bevestiging van de detacheringsovereenkomst.

 • Moeten jullie, nu ik gedetacheerd ben, altijd m’n uren blijven doorbetalen?

  Nee. In de fase A detacheringsovereenkomst is opgenomen dat je salaris ontvangt over de gewerkte uren. Hierin zit geen verschil ten opzichte van uitzenden in fase A. Indien je huidige opdracht eindigt tijdens een lopende detacheringsovereenkomst in fase A, dan eindigt je detacheringsovereenkomst bij Tempo-Team niet. Wij gaan dan ons best doen om ander werk voor je te vinden.

 • Wordt mijn loon doorbetaald als ik ziek word?

  Werd je als uitzendkracht ziek, dan kreeg je na twee wachtdagen in beginsel een Ziektewetuitkering. Als gedetacheerde bij Tempo-Team Industries krijg je - na één wachtdag - bij ziekte (een percentage van) je loon doorbetaald. Dit loon ontvang je tegelijk met of in plaats van het loon over de gewerkte uren. Je declareert de ziekte-uren zelf via Mijn Tempo-Team.

 • Krijg ik nog steeds wachtdagcompensatie als ik ziek ben?

  Als uitzendkracht kreeg je een minimale toeslag op je feitelijk loon ter compensatie van de tweede wachtdag bij ziekte (de wachtdagcompensatie). Als gedetacheerde bij Tempo-Team Industries heb je nog maar één wachtdag bij ziekte. De compensatie voor de tweede wachtdag komt daardoor te vervallen.

 • Waar kan ik de secundaire arbeidsvoorwaarden en procedures over ziekte e.d. vinden?

  Omdat je een detacheringsovereenkomst krijgt, wordt de Personeelsgids voor gedetacheerden voor jou van toepassing. Deze kun je vinden in Mijn Tempo-Team. Hierin staat onder meer de procedure bij ziekte beschreven, maar ook welke (secundaire) arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn, en wanneer je verlof op kunt nemen.

 • Neem ik mijn vakantiedagen en vakantiegeld mee?

  Je neemt de door jou opgebouwde reserveringen voor vakantiegeld en vakantiedagen in principe mee naar Tempo-Team Industries. Wij gaan ervan uit dat dit jouw voorkeur heeft. Wil je je reserveringen liever laten uitbetalen? Laat dit dan uiterlijk voor de overgangsdatum per mail aan jouw contactpersoon bij Tempo-Team weten.

 • Wat moet ik doen als ik voor datum overgang vakantie wil aanvragen?

  Wil je voor datum overgang al vakantie voor na datum overgang? Dat kan gewoon via Mijn Tempo-Team. Hou er rekening mee dat je deze uren bij de juiste plaatsing in Mijn Tempo-Team invult. Vakantie-uren die je wilt opnemen op of na datum overgang vul je in bij de opdracht in Tempo-Team Industries. Vakantie-uren voor datum overgang vul je nog in bij de opdracht in Tempo-Team Uitzenden. Dien je uren dus niet te ver van tevoren in.

 • Gaat mijn reservering voor kort verzuim/bijzonder verlof ook over?

  Omdat je op dit moment op uitzendbasis werkt, bouw je een reservering op voor kort verzuim/bijzonder verlof. Deze reservering krijg je een keer per jaar uitbetaald, tegelijk met het vakantiegeld. Deze reservering kan niet worden overgezet naar Tempo-Team Industries en wordt aan je uitbetaald. De reservering voor kort verzuim/bijzonder verlof is 0,6% van je feitelijk loon plus wachtdagcompensatie.

 • Blijf ik een reservering voor kort verzuim/bijzonder verlof opbouwen?

  Voor flexwerkers met een detacheringsovereenkomst is er geen aparte reservering voor kort verzuim/bijzonder verlof. Wel heb je als gedetacheerde in een aantal bijzondere situaties recht op verlof met behoud van loon. Daarbij moet je denken aan een bezoek aan de tandarts of huisarts (voor zover dat niet buiten werktijd kan) en aan bijzondere familiegebeurtenissen. In artikel 57 van de ABU-cao voor Uitzendkrachten staan deze situaties en het daarbij behorende recht op verlof nauwkeurig beschreven.

 • Kan ik nog steeds op Mijn Tempo-Team inloggen?

  Via je eigen account in Mijn Tempo-Team behoud je inzage in jouw bevestiging(en) en je salaris. Ook je jaaropgave(n) en salarisspecificaties kun je daar gewoon inzien.

 • Krijg ik nu meerdere jaaropgaven?

  Door de overgang ontvang je je loonstroken en de jaaropgaaf voortaan vanuit Tempo-Team Industries. Dat betekent dat je over dit jaar (minimaal) twee jaaropgaven ontvangt; een van Tempo-Team Uitzenden en een van Tempo-Team Industries.

 • Loopt mijn pensioenopbouw gewoon door?

  Je pensioenopbouw loopt via Tempo-Team Industries gewoon door zoals je gewend bent. Ben je ouder dan 21 jaar, maar bouw je nog geen pensioen op, dan tellen de al opgebouwde weken om te voldoen aan de referteperiode van 26 gewerkte weken gewoon mee.

 • Neemt Tempo-Team Industries ook mijn opleidingen en opleidingsovereenkomsten over?

  Volg je een opleiding of heb je die al gevolgd? Tempo-Team Industries neemt de rechten en verplichtingen uit jouw opleidingsovereenkomst over. Heb je je opleiding nog niet afgerond, dan kun je die gewoon afmaken. Een eventuele eigen bijdrage wordt in het vervolg door Tempo-Team Industries ingehouden. Meestal moet je opleidingskosten terugbetalen als je de opleiding niet afmaakt of voortijdig stopt met werken bij Tempo-Team. Om te bepalen of dit laatste het geval is, tellen we de periode dat je via Tempo-Team Uitzenden hebt gewerkt natuurlijk mee.

 • Blijven mijn bruikleenovereenkomsten en gebruikersovereenkomsten geldig?

  Het kan zijn dat je voor je werk bijvoorbeeld een laptop of veiligheidsschoenen in bruikleen hebt van Tempo-Team. De afspraken die daarover zijn gemaakt, worden overgenomen door Tempo-Team Industries. Je kunt de spullen na afloop van je werkzaamheden op de gebruikelijke manier inleveren op elke Tempo-Team vestiging.

 • Wat gebeurt er met de vorderingen die Tempo-Team Uitzenden op mij heeft?

  Het kan zijn dat Tempo-Team Uitzenden een vordering op jou heeft, bijvoorbeeld omdat je per abuis te veel loon hebt ontvangen, te veel vakantiedagen hebt opgenomen of een voorschot hebt gekregen. Tempo-Team Industries neemt deze vorderingen over. Net als Tempo-Team Uitzenden kan Tempo-Team Industries deze vorderingen verrekenen met hetgeen zij aan jou verschuldigd is en een eventuele restantschuld bij jou in rekening brengen.

 • Wat gebeurt er met de vorderingen die ik bij Tempo-Team Uitzenden heb?

  Heb jij een terechte vordering op Tempo-Team Uitzenden dan kan deze ook door Tempo-Team Industries worden voldaan.

 • Wat gebeurt er als ik op korte termijn ziek word? Ga ik dan ook over naar Tempo-Team Industries?

  Als je na het ontvangen van deze e-mail ziek wordt en dit nog steeds zo is op de beoogde ingangsdatum van de detacheringsovereenkomst, ga je (nog) niet over naar Tempo-Team Industries. Dit betekent ook dat je (nog) geen detacheringsovereenkomst aangeboden krijgt of dat we een aangeboden/bevestigde detacheringsovereenkomst intrekken. De overgang kan dan namelijk nadelige gevolgen voor jou hebben. Na het einde van je ziekte kan je, als je weer hetzelfde werk gaat uitvoeren, alsnog een detacheringsovereenkomst krijgen bij Tempo-Team Industries. Jouw contactpersoon neemt hierover dan contact met je op.

 • Wat gebeurt er als ik op korte termijn een loonbeslag krijg? Ga ik dan ook over naar Tempo-Team Industries?

  Als je na het ontvangen van deze e-mail een loonbeslag krijgt en dit nog steeds zo is op de beoogde ingangsdatum van de detacheringsovereenkomst, ga je (nog) niet over naar Tempo-Team Industries. Dit betekent ook dat je (nog) geen detacheringsovereenkomst aangeboden krijgt of dat we een aangeboden/bevestigde detacheringsovereenkomst intrekken. De overgang kan dan namelijk nadelige gevolgen voor jouzelf en/of derden hebben. Na het einde van het loonbeslag kan je, als je weer hetzelfde werk gaat uitvoeren, alsnog een detacheringsovereenkomst krijgen bij Tempo-Team Industries. Jouw contactpersoon neemt hierover dan contact met je op.

 • Zijn er bijzondere situaties waardoor ik niet overga naar Tempo-Team Industries?

  Je gaat (nog) niet over naar Tempo-Team Industries als:

  • Je na het ontvangen van deze e-mail ziek wordt en dit nog steeds zo is op de overgangsdatum
  • Je na het ontvangen van deze e-mail een loonbeslag krijgt en dit nog steeds zo is op de overgangsdatum
  • Er zich een andere bijzondere situatie voordoet, waardoor de overgang nadelige gevolgen voor jou en/of derden kan hebben.

  Dit betekent ook dat je (nog) geen detacheringsovereenkomst aangeboden krijgt of dat we een aangeboden/bevestigde detacheringsovereenkomst intrekken. Na het einde van de ziekte, het loonbeslag of andere bijzondere situatie kan je mogelijk alsnog een detacheringsovereenkomst krijgen bij Tempo-Team Industries. Jouw contactpersoon neemt hierover dan contact met je op.