Gebruikersvoorwaarden T-Point werknemers

Inleiding

T-Point is het besloten gedeelte van de website van Tempo-Team. Met een account op T-Point kan je - onder meer - op vacatures reageren, je sollicitaties bekijken en je gegevens beheren. Ga je via Tempo-Team aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via T-Point tot twee jaar na einde dienstverband toegang tot relevante informatie in verband met je werkzaamheden, waaronder de bevestiging(en) van je uitzendovereenkomst(en) en/of je salaris- en jaaropgave. Ziekmeldingen gaan ook via T-Point. Afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt, kan je via T-Point ook digitaal je uren verantwoorden, je rooster inzien en/of je beschikbaarheid doorgeven.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor Tempo-Team geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Tempo-Team niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of is voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door - alle onderdelen dochtermaatschappijen) van Randstad Nederland.

1.    Toepasselijkheid
1.1
Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van T-Point door natuurlijke personen, daaronder begrepen ZZP-ers, niet zijnde potentiële opdrachtgevers van Tempo-Team. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van T-Point. Tempo-Team vraagt je de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van T-Point. Door akkoord te gaan met de Gebruikersvoorwaarden T-Point voor werknemers ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website. Je kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.
1.2
Tempo-Team behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Tempo-Team zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van T-Point zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.
1.3
Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en Tempo-Team overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

2.    Toegang tot T-Point
2.1
Voor het gebruik van - een onderdeel van - T-Point is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Je ontvangt een e-mail van Tempo-Team met je gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord moet je bij de eerste inlog direct wijzigen. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.
Wil je dat je account en daarmee je profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven in T-Point. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Tempo-Team. Je gegevens zijn nog drie maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode twee jaar ten behoeve van claims). In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Tempo-Team onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen worden je gegevens definitief verwijderd.
Als je je account verwijdert zul je in de toekomst als je wilt solliciteren bij Tempo-Team een nieuw profiel moeten aanmaken.

Let op, als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld.
Indien je hebt gewerkt voor Tempo-Team gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn je gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in T-Point zichtbaar.
Deze persoonsgegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Bepaalde persoonsgegevens zijn dan ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor Tempo-Team. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Tempo-Team onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Zie ook het privacystatement

2.2
Tempo-Team behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website of de wet. Daarnaast is Tempo-Team gerechtigd je account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van T-Point, uit dienst bent bij Tempo-Team en/of niet meer bij Tempo-Team staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk .

3.    Gebruik van T-Point
3.1
Je dient je bij het gebruik van T-Point te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies van Tempo-Team - op T-Point, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld - met betrekking tot het gebruik van T-Point. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.
3.2
Toegang tot en gebruik van T-Point voor werknemers is voorbehouden aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1.1 die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf. (De informatie op) T-Point is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op T-Point aan te maken onder een valse naam en/of T-Point oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten Tempo-Team om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.
3.3
T-Point wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten uitzendovereenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in T-Point regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.
3.4
Je kan T-Point niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op T-Point wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.
Als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld.
Indien je voor ons hebt gewerkt, zijn jouw gegevens nog tot twee jaar nadat je voor het laatst voor ons hebt gewerkt, voor jou beschikbaar in T-Point.
TIP: zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

4.    Werking en beschikbaarheid T-Point
4.1
Tempo-Team zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van T-Point te waarborgen. Tempo-Team staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van T-Point. Tempo-Team is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van T-Point door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.
4.2
Je dient storingen in T-Point direct aan Tempo-Team te melden via telefoon 020 405 65 10. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.
4.3
Tempo-Team is gerechtigd (maar niet verplicht) T-Point aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Tempo-Team zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Tempo-Team.
4.4
Tempo-Team kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van T-Point. Zij is daartoe echter niet verplicht. 

5.    Informatie op T-Point
5.1
Indien je via de website of per e-mail informatie aan Tempo-Team doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Tempo-Team mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Tempo-Team is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.
5.2
Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Tempo-Team is de registratie hiervan in de systemen van Tempo-Team beslissend.
5.3
Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of - naar de mening van Tempo-Team - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Tempo-Team behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

6.     Beveiliging
6.1
Tempo-Team neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in T-Point te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:
a.    
de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;
b.
Tempo-Team maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;
c.
Tempo-Team gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen Tempo-Team toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.
6.2
Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Tempo-Team aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Tempo-Team.

7.    Privacy
Via T-Point en bij het aanmaken van een account voor T-Point wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Tempo-Team zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie hierover vind je in het Privacy statement.

April 2016