Gebruikersvoorwaarden algemeen

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door Tempo-Team Group bv, mede namens haar dochtermaatschappijen (hierna: 'Tempo-Team'). Bekijk hier voor een overzicht van de relevante Tempo-Team ondernemingen. Tempo-Team Group bv is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Tempo-Team Group bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33041895.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. Tempo-Team behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de Gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden T-Point), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Tempo-Team of haar licentiegevers. Tempo-Team verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Tempo-Team via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tempo-Team, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Tempo-Team er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Tempo-Team instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Tempo-Team sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van Tempo-Team.

Tempo-Team is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Tempo-Team zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Tempo-Team is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Tempo-Team gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die Tempo-Team, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt Tempo-Team zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Tempo-Team of derden.

Deze website bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘T-Point’), dat alleen bestemd is voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor Tempo-Team geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Tempo-Team niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door - alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van Tempo-Team Group bv.