Gebruikersvoorwaarden algemeen

Algemeen

Deze website en de app wordt aan je beschikbaar gesteld door Tempo-Team Group bv, mede namens haar dochtermaatschappijen (hierna: ‘Tempo-Team’). Tempo-Team Group bv is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Tempo-Team Group bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33041895.

Door gebruik te maken van de website en/of de app ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden.Tempo-Team behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website en/of app zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website en/of app, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden Mijn Tempo-Team), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of app, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar je via de website en/of app toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Tempo-Team of haar licentiegevers. Tempo-Team verstrekt je een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en/of app met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Tempo-Team via de website en/of app beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tempo-Team, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website en/of app van Tempo-Team geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Tempo-Team en hierbij een link naar de website van Tempo-Team wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website en/of app wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Tempo-Team er niet voor instaan dat de informatie op de website en/of app altijd juist en volledig is. Evenmin kan Tempo-Team instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website en/of app. Tempo-Team sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Tempo-Team.

Tempo-Team is gerechtigd de beschikbaarheid van de website en/of app op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Tempo-Team zich het recht voor om op de website en/of app aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website en/of app bevat hyperlinks naar websites van derden. Tempo-Team is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Tempo-Team gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in ons Privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website en/of app te gebruiken op een manier die Tempo-Team, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of app, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt Tempo-Team zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien je niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Tempo-Team of derden.

Deze website en/of app bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘Mijn Tempo-Team’), dat alleen bestemd is voor personen die daartoe een account hebben en rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Mijn Tempo-Team is toegankelijk via de website en/of via de app. Met de app heb je inzicht in (een gedeelte van) uw Mijn Tempo-Team account. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Mijn Tempo-Team

Voor het rechtmatig gebruik van Mijn Tempo-Team gelden - in aanvulling op het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden - de volgende specifieke voorwaarden:

november 2017

Duidelijk?

Helemaal op de hoogte van alle informatie of heb je nog een vraag? Wij geven je antwoord!

Klachten melden

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Laat het dan ons weten! Zo kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.