Privacystatement Events Tempo-Team

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

wie zijn we

Wij zijn Tempo-Team Group b.v.

Tempo-Team Group b.v. en haar groepsmaatschappijen die onder Tempo-Team Group actief zijn (hierna tezamen: Tempo-Team of wij of we)  zijn gevestigd te Diemen, Diemermere 25, postcode 1112 TC verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

(Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken je gegevens ten behoeve van events georganiseerd voor en/of door Tempo-Team waaronder maar niet beperkt tot evenementen, feesten, bijeenkomsten, clinics, Clippercruise of vaart, bijwonen van (sport)wedstrijden, concerten, diners, etc. Ook kunnen we je gegevens verwerken ten behoeve van de reis van- en naar het event en overnachtingen en/of accommodatie indien en voorzover van toepassing. 

De informatie verwerken we;

 • met jouw toestemming (indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt);
 • om de overeenkomst die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;

van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

(Potentiële) deelnemers van een event 

dit kunnen zijn:

 • contactpersonen van (potentiële) klanten
 • (potentiële) kandidaten en/of flexwerkers en/of professionals
 • medewerkers die werkzaam zijn bij Randstad Groep Nederland
 • introducees 
 • andere genodigden 

wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • je je aanmeldt voor een event en je daartoe jouw gegevens aan ons verstrekt;
 • je aangemeld wordt als introducee;
 • je je voor een actie hebt aangemeld en een event een onderdeel daarvan is;
 • je je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om deel te nemen aan één van onze events. 

En als wij dit niet direct van jou hebben gekregen;

 • indien je bent opgegeven door een deelnemer als introducee. In dat geval gaan we ervan uit dat de deelnemer jouw gegevens rechtsgeldig aan ons door heeft gegeven, bijvoorbeeld doordat je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van events georganiseerd voor en/of door Tempo-Team en ten behoeve van de reis van- en naar het event en overnachtingen of verblijf indien en voorzover van toepassing.  Aanvullende gegevens kunnen wenselijk of noodzakelijk zijn bijvoorbeeld om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten of beschikbaarheid of om te voldoen aan vragen of verplichtingen ten aanzien van het desbetreffende event of bijkomende dienstverlening zoals verblijf en reis. De noodzakelijke gegevens worden per (soort) event bepaald en uitgevraagd. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Ingeval van aanmelding via social media: je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens en (privacy)instellingen die beschikbaar zijn op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af. 

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende persoonsgegevens:

 • naam (indien gewenst conform paspoort) en contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • geslacht (voor communicatiedoeleinden of indien anderszins relevant)
 • geboortegegevens, leeftijd (enkel indien noodzakelijk, bv. tbv het boeken van een reis of indeling in juiste leeftijdsgroepen bv. bij clinics);
 • kledingmaat (bv. indien kleding ter beschikking wordt gesteld)
 • (speel)niveau (bv. in geval van een sportevenement)
 • nationaliteit (enkel indien noodzakelijk tbv het boeken van een reis of ingeval van een wettelijke verplichting)
 • type reisdocument en nummer (enkel indien noodzakelijk)
 • functie, bedrijf (indien relevant)
 • contactgegevens thuisblijvers (bv. om in geval van nood contact op te kunnen nemen)
 • dieetwensen 
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s - op vrijwillige basis 
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn voor de deelname aan het event.

Gastenlijst:

Met het aanmelden voor het event of voor een actie die kan leiden tot deelname aan een event geef je toestemming voor het delen van jouw naam en bedrijfsnaam in de vorm van een gastenlijst met andere aanwezigen op het event. Indien Randstad een dergelijke gastenlijst deelt met haar gasten ontvang jij dezelfde informatie van de andere aanwezigen.

Beeldmateriaal:

Met het aanmelden voor het event of voor een actie die kan leiden tot deelname aan een event geef je toestemming voor het maken van beeldmateriaal zoals foto’s. Tempo-Team kan dit beeldmateriaal gebruiken:

 • om dit te delen met de genodigden als aandenken;
 • voor promotionele doeleinden. 

Heb je bezwaar tegen het delen van jouw persoonsgegevens middels een gastenlijst en/of het maken en/of verwerken van beeldmateriaal waarop jij of jouw introducees herkenbaar zijn, dan kun je dit aangeven via de contactgegevens bij het desbetreffende event. 

Tempo-Team is enkel verantwoordelijk voor beeldmateriaal die door Tempo-Team of in opdracht van Tempo-Team is gemaakt. Wij wijzen je er op dat de aanbieder van de locatie van het event zijn eigen voorwaarden kan hebben ten aanzien van beeld- en geluidsmateriaal.  

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot 120 dagen na afloop van het event tenzij we op grond van wet- en regelgeving een afwijkende bewaartermijn dienen te hanteren. De informatie dat je hebt deelgenomen aan het event kunnen we vastleggen in jouw account indien dat aanwezig is. Klik hier voor de bewaartermijnen die daarop van toepassing zijn. Beeldmateriaal kunnen we eventueel langer bewaren maar deze is enkel voor een beperkt aantal mensen inzichtelijk. 

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

Tempo-Team kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • bedrijven die deel uitmaken van de Randstad N.V. groep; 
 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Tempo-Team diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen; 
 • derden die opdrachten voor ons uitvoeren, die betrokken zijn bij het event zoals maar niet beperkt tot de organisatie van het event of de locatie waar het event plaatsvindt;
 • reisbureau en/of (vlieg)maatschappij of andere organisatie ten behoeve van uw reis, indien van toepassing
 • hotel of andere organisatie ten behoeve van uw verblijf en voor het boeken van een bijbehorende reis indien van toepassing;
 • de Rederij Clipper Stad Amsterdam en de havenautoriteiten (douane), indien van toepassing;
 • overheidsinstanties en andere instanties indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van jouw toestemming, een wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. Tempo-Team heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar Tempo-Team of haar groepsmaatschappijen of de ontvangers passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder. 

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens;
 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdracht van je gegevens. 

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Tempo-Team.

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken;

 • Als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie over events of voor een event zelf of voor een actie die kan leiden tot een event, dan kun je je daarvoor afmelden daar waar je je hebt opgegeven of hebt aangemeld of via de contactgegevens die zijn vermeld bij het desbetreffende event of bij de informatie over de actie of event;

Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je ook contact opnemen via de contactgegevens die zijn vermeld bij het desbetreffende event of informatie.   

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen dan kun je contact opnemen via contactgegevens die zijn vermeld bij het desbetreffende event of bij de informatie over de actie of event. 

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Tempo-Team, neem dan contact op met het privacyteam en functionaris gegevensbescherming via privacy@randstadgroep.nl. Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en zo nodig onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren. Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed je verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Je kunt dit te melden via datalek@randstadgroep.nl. 

Beveiliging

Tempo-Team doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. 

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Tempo-Team met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor de (privacy)instellingen van social media platforms. 

Wijzigingen

Tempo-Team kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement Events. Het meest actuele Privacystatement Events is in te zien in de communicatie van het desbetreffende event. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld op 6 april 2019.