• Op hoeveel vakantiedagen heb ik per jaar recht?

  Doorbetaalde vakantiedagen bouw je op; ieder gewerkt uur wordt er een bedrag voor je gereserveerd. Werk je gedurende het hele jaar door 40 uur in de week, dan heb je op jaarbasis recht op 25 vakantiedagen. Als je minder werkt, heb je recht op een evenredig deel aan vakantiedagen. Omdat vakantiekrachten korter werken, hebben ze recht op een evenredig deel van het wettelijk minimumaantal van 20 vakantiedagen per jaar.

  Je kunt meer over vakantie- en feestdagen lezen in de Personeelsgids. Je vindt deze in Mijn Tempo-Team.

 • Hoe vraag ik vakantiedagen aan?

  Vakantiedagen kun je aanvragen in Mijn Tempo-Team. Bekijk hier de instructie.
  Jouw aantal vakantie-uren vind je terug op de loonspecificatie in Mijn Tempo-Team.

  Werk je op basis van contracturen? De registratie en opbouw van vakantiedagen vindt dan plaats bij jouw opdrachtgever.

 • Wanneer ik een vakantiedag opneem, krijg ik een ander bedrag uitbetaald dan voor een gewerkte dag. Hoe komt dat?

  Bij de uitbetaling van vrije dagen wordt uitgegaan van het gemiddeld brutodagloon van de voorgaande periode. Dit wordt berekend door het totaal verdiende bedrag aan normaal gewerkte uren te delen door het aantal gewerkte dagen. Het gemiddelde dagloon kan op deze manier hoger of lager zijn dan het bedrag dat je op dat moment per dag verdient.

 • Kan ik een vakantiedag ook laten uitbetalen zonder dat ik vrij ben geweest?

  Nee, vakantiedagen mag je alleen uit laten betalen als er sprake is van een niet gewerkte dag. Als je in een week bijvoorbeeld drie dagen werkt, mag je twee vrije dagen uit laten betalen. Ook wanneer je parttime werkt kun je tot vijf dagen in de week vakantiedagen opnemen. Als je de hele week hebt gewerkt, kun je dus geen vakantiedagen uit laten betalen.

 • Wat is vakantiebijslag en wanneer wordt die uitbetaald?

  Vakantiebijslag is hetzelfde als vakantiegeld. De vakantiebijslag is 8,33% van je brutoloon en wordt wekelijks gereserveerd. Je vakantiebijslag wordt ieder jaar in juni automatisch uitgekeerd. Tussentijds kun je vakantiebijslag niet uit laten betalen. Ook vakantiekrachten bouwen vakantiebijslag op!

 • Wat gebeurt er met mijn opgebouwde reserveringen aan vakantiedagen, vakantiegeld en eventueel kort verzuim als ik stop met werken?

  Aan het einde van je dienstverband kun je uitbetaling van je reserveringen aanvragen. Doe je dit niet, dan wordt het opgebouwde bedrag na zes weken automatisch naar je overgemaakt. Je krijgt het dus altijd.

 • Wanneer ben je een vakantiekracht?

  Je bent een vakantiekracht als je 15 jaar of ouder bent en wanneer je als scholier of student in de zomermaanden (juni, juli en augustus) voor ons werkt en niet aansluitend bij Tempo-Team blijft werken. Hoewel vakantiekrachten dezelfde rechten hebben als flexwerkers, zijn er wel een paar verschillen. Zo heeft een vakantiekracht iets minder vakantierechten.

  Een flexwerker krijgt per volledige werkmaand 16 vakantie-uren, een vakantiekracht 13,33. Tempo-Team betaalt je deze uren aan het einde van je vakantiebaan uit. Ook heb je als vakantiekracht geen recht op een reservering voor kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen en krijg je dus geen loon als je bijvoorbeeld tijdens werktijd naar de dokter moet.

 • Mag een vakantiekracht elk type werk verrichten?

  Omdat de regels voor vakantiewerk nogal veelomvattend zijn, vind je hieronder een samenvatting van de belangrijkste regels per leeftijdsgroep. Kijk ook op www.rijksoverheid.nl en www.cnvjongeren.nl. Hier vind je alle ins en outs op het gebied van vakantiewerk. De vakantiewerkperiode is juni, juli en augustus.

  Ben je 15 jaar? 
  Je mag licht, niet-industriële werkzaamheden verrichten zoals bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt. Tijdens de vakantieweken mogen 15-jarigen 40 uur per week en maximaal 8 uur per dag werken, over ten hoogste 6 weken waarvan 4 weken aaneengesloten.

  Werken op zondag is alleen toegestaan, indien de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om op zondag te werken, dit is vastgelegd in de CAO en indien de ouders hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Verder geldt voor het werken op zondag dat er minimaal 5 vrije zondagen per 16 weken moeten zijn en dat de zaterdag ervoor een vrije dag is.

  Ben je 16 of 17 jaar?
  Vrijwel alle werkzaamheden verrichten zijn toegestaan. Bij gevaarlijke werkzaamheden, zoals productiewerk en til- en sjouwwerk, moet er deskundig toezicht zijn. Werk dat gevaarlijk is of schadelijk voor de gezondheid, is in beginsel verboden. Op dit verbod is een aantal werkzaamheden uitgezonderd. Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl

  Je moet minimaal 36 uur rust hebben per week en 12 uur rust per dag, in ieder geval tussen 23.00 uur en 06.00 uur. Je mag maximaal 9 uur per dag en 45 uur per week werken maar de gemiddelde arbeidsduur over een periode van vier aaneengesloten weken mag niet meer dan 40 uur per week bedragen. Nachtdiensten en overwerk zijn verboden. Werken op zondag tijdens de vakantieperiode is wel toegestaan. Na 4,5 uur werken heb je recht op tenminste een half uur pauze.

  Ben je 18 jaar of ouder?
  Voor vakantiekrachten van 18 jaar en ouder gelden dezelfde regels op het gebied van arbeidstijden en arbeidsomstandigheden als voor reguliere werknemers van 18 jaar en ouder.

  Ben je 13 of 14 jaar?
  Als 13- of 14-jarige mag je volgens de wet weliswaar vakantiewerk verrichten onder bepaalde voorwaarden. Je kunt echter via Tempo-Team als vakantiekracht aan de slag als je 15 jaar of ouder bent.

  Recht op pauze?
  Iedereen tot en met 17 jaar die op een dag meer werkt dan 4,5 uur heeft recht op een halfuur pauze. Werk je meer dan 8 uur, dan heb je recht op ten minste 45 minuten pauze. Iedereen van 18 jaar en ouder die op een dag meer werkt dan 5,5 uur heeft recht op een half uur pauze. Werk je meer dan 10 uur, dan heb je recht op ten minste 45 minuten pauze.

 • Wat mag je als vakantiekracht bijverdienen met het oog op kinderbijslag en studiefinanciering?

  Het hele jaar door mag je met een bijbaan een bepaald bedrag verdienen, zonder dat je kinderbijslag in gevaar komt. De hoogte van dit bedrag is onder andere afhankelijk van je leeftijd en je woonsituatie. Ben je thuiswonend en nog geen 16 jaar, dan mag je onbeperkt bijverdienen.

  Tijdens de vakantieperiode (juni tot en met augustus) mag je als 16- of 17-jarige € 1.300,- netto extra bijverdienen. Let op: dit bedrag is inclusief vakantiegeld en de reservering voor vakantiedagen. Voor meer informatie kun je terecht op www.svb.nl. Voor studenten met studiefinanciering gelden andere regels. Meer informatie vind je op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Kan ik als vakantiekracht eventueel teveel betaalde loonbelasting terugvragen?

  Tempo-Team draagt belasting af over het brutoloon dat je verdient. Het kan zijn dat je teveel belasting betaalt wanneer je niet het hele jaar werkt. In dat geval kun je na het einde van het jaar de teveel betaalde belasting bij de Belastingdienst terugkrijgen.

  Begin volgend jaar krijg je van ons een jaaropgave. Hierop staan loongegevens die je nodig hebt om dit aangifteprogramma in te vullen. Het aangifteprogramma kun je downloaden via www.belastingdienst.nl.

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!