Klachtenregeling werknemers

Onderstaand vind je de klachtenregeling van Tempo-Team.

Artikel 1
Indien de flexwerker een klacht jegens Tempo-Team heeft die rechtstreeks of indirect verband houdt met zijn of haar dienstverband met Tempo-Team, dient de flexwerker (hierna te noemen klager) deze klacht kenbaar te maken bij de vestigingsmanager of diens plaatsvervanger. Dit kan desgewenst telefonisch via de Kwaliteitslijn 0800 777 71 11. Je kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier.

Artikel 2
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. De identiteit van de klager wordt door de vestigingsmanager of diens plaatsvervanger slechts bekendgemaakt aan personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de klacht.

Artikel 3
De klager heeft de mogelijkheid om een afschrift van zijn klacht te sturen naar het secretariaat van de klachtencommissie, zijnde:
Tempo-Team
T.a.v. Secretariaat klachtencommissie
Postbus 12600
1100 AP Amsterdam ZO

Artikel 4
De vestigingsmanager of diens plaatsvervanger zal binnen 14 dagen na binnenkomst, de klacht in overleg met de klager behandelen en trachten tot een oplossing te komen. Indien de vestigingsmanager of diens plaatsvervanger en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de vestigingsmanager of diens plaatsvervanger binnen de termijn van 14 dagen schriftelijk aan de klager een gemotiveerd, definitief standpunt verstrekken.

Artikel 5
De klager kan tegen het definitieve standpunt, dan wel het uitblijven van een standpunt, zoals bedoeld in artikel 4 binnen 14 dagen na ontvangstdatum standpunt, een bezwaar indienen bij de klachtencommissie. Dit bezwaar wordt gestuurd naar het secretariaat van de klachtencommissie op het in artikel 3 genoemde adres. Een op grond van artikel 3 eerder gestuurd afschrift van de klacht wordt niet gezien als het indienen van een bezwaar, zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 6
Het secretariaat zal na de ontvangst van het bezwaar de klager en de vestigingsmanager berichten over de ontvangst en informeren over de verdere procedure. Tevens zal het secretariaat de algemeen directeur informeren over het bezwaar. De klachtencommissie wordt benoemd door de algemeen directeur en bestaat uit drie leden; een lid van de ondernemingsraad, een BU-directeur anders dan van de BU waar de klager werkzaam is en een medewerker van de afdeling juridische zaken. Het secretariaat wordt verzorgd door de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.

Artikel 7
De klager en degene waartegen bezwaar is ingediend, hebben het recht:
A hun zienswijze mondeling en/of schriftelijk toe te lichten en
B zich bij de behandeling van het bezwaar te laten bijstaan.

Artikel 8
De klachtencommissie vormt zich binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager en aan de vestigingsmanager bij wie het bezwaar in eerste instantie is ingediend.

Artikel 9
Indien de klager het niet eens is met het oordeel van de klachtencommissie of indien Tempo-Team verzuimt om het oordeel van de klachtencommissie na een redelijke termijn uit te voeren, kan de klager zijn klacht, mits deze betrekking heeft op de uitvoering of toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten, op grond van artikel 47 CAO voor Uitzendkrachten indienen bij de geschillencommissie voor het uitzendwezen.

Artikel 10
Degene die betrokken is bij de uitvoering van deze klachtenregeling en daarbij de beschikking krijgt over de gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Neem contact met ons op

Geïnteresseerd in een van onze gespecialiseerde onderdelen?

Meer weten over arbeidsparticipatie?

Meer informatie over wat Tempo-Team voor je kan betekenen op het gebied van de bevordering van arbeidsparticipatie?