Klachtenregeling werkgevers

Als je een klacht wil indienen bij Tempo-Team dan kun je hiervoor het klachtenformulier gebruiken.

Artikel 1
Indien de opdrachtgever een klacht jegens Tempo-Team heeft die verband houdt met de dienstverlening van Tempo-Team, dient de opdrachtgever (hierna te noemen klager) deze klacht schriftelijk kenbaar maken via het klachtenformulier.

Artikel 2
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. De identiteit van de klager wordt door de voor de klachtenafhandeling verantwoordelijke manager of diens plaatsvervanger slechts bekendgemaakt aan personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij (de behandeling van) de klacht.

Artikel 3
De klager heeft de mogelijkheid om een afschrift van zijn klacht te sturen naar het secretariaat van de klachtencommissie, zijnde:

Tempo-Team
T.a.v. Secretariaat klachtencommissie werkgevers
Directiesecretariaat Groupkantoor
Postbus 12600
1100 AP Amsterdam ZO

Artikel 4
De verantwoordelijke manager of diens plaatsvervanger zal uiterlijk 14 dagen na binnenkomst van de klacht, de klacht in overleg met de klager behandelen en trachten tot een oplossing te komen. Indien de manager of diens plaatsvervanger en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de manager of diens plaatsvervanger binnen de termijn van 14 dagen na het overleg schriftelijk aan de klager een gemotiveerde reactie op de klacht verstrekken.

Artikel 5
De klager kan tegen de schriftelijke reactie op de klacht, dan wel het uitblijven van een reactie zoals bedoeld in artikel 4 tweede volzin, binnen 14 dagen na ontvangstdatum van de klacht respectievelijk binnen 14 dagen na uitblijven van de reactie schriftelijk bezwaar indienen bij de klachtencommissie.

Dit bezwaar wordt gestuurd naar het secretariaat van de klachtencommissie op het in artikel 3 genoemde adres. Een op grond van artikel 3 eerder gestuurd afschrift van de klacht wordt niet gezien als het indienen van een bezwaar, zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 6
Het secretariaat zal na de ontvangst van het bezwaar de klager en de verantwoordelijke manager berichten over de ontvangst en informeren over de verdere procedure. Tevens zal het secretariaat de algemeen directeur informeren over het bezwaar.

De klachtencommissie wordt benoemd door de algemeen directeur en bestaat uit drie leden: de risk- en kwaliteitsmanager, een directielid en een medewerker van de afdeling Juridische zaken. Het secretariaat wordt verzorgd door het directiesecretariaat.

Artikel 7
De klager en degene waartegen bezwaar is ingediend, hebben het recht:
A hun zienswijze mondeling en/of schriftelijk toe te lichten en
B zich bij de behandeling van het bezwaar te laten bijstaan. 

Artikel 8
De klachtencommissie vormt zich binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager en aan de verantwoordelijke manager of dienst plaatsvervanger bij wie het bezwaar in eerste instantie is ingediend.

Artikel 9
Indien de klager het niet eens is met het oordeel van de klachtencommissie of indien Tempo-Team verzuimt om het oordeel van de klachtencommissie na een redelijke termijn uit te voeren, kan de klager zijn geschil ter beslechting voorleggen aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd, thans te Amsterdam.

Artikel 10
Degene die betrokken is bij de uitvoering van deze klachtenregeling en daarbij de beschikking krijgt over de gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Neem contact met ons op

Geïnteresseerd in een van onze gespecialiseerde onderdelen?

Meer weten over arbeidsparticipatie?

Meer informatie over wat Tempo-Team voor je kan betekenen op het gebied van de bevordering van arbeidsparticipatie?