Voorwaarden test en (online) tonen van profiel van kandidaten aan (potentiële) opdrachtgevers

Definities

(Online) tonen profiel

Het zichtbaar maken en verkopen van profielen van kandidaten (in een (online) kandidaten database) waarbij op termijn mogelijk ook werkgevers (potentiele opdrachtgevers van Tempo-Team) zelf op zoek gaan naar geschikte kandidaten voor een vacature. Middels een korte weergave van de uitkomsten van een talenten en compententietest in relatie tot werk wordt gestreefd naar een nog betere match.

Kandidaten

Natuurlijke personen die zich hebben ingeschreven bij Tempo-Team voor bemiddeling naar werk, die door Tempo-Team zijn benaderd voor het (online) tonen van hun profiel en die hebben aangegeven (mede) (online) zichtbaar te willen zijn voor (potentiële) opdrachtgevers en die de talenten- en compententietest hebben afgerond.

(Potentiële) Opdrachtgevers

Bedrijven die zijn aangemeld bij Tempo-Team, die op zoek zijn naar een werknemer voor een vacature en die gebruik willen maken van de dienstverlening van Tempo-Team waarbij profielen van kandidaten (online) worden getoond.

Tempo-Team

Tempo-Team Uitzenden B.V., Tempo-Team Inhouse Services B.V., Tempo-Team Projecten B.V., Tempo-Team Flexresult B.V., Tempo-Team Resource B.V., alsmede elke andere dochtermaatschappij van Tempo-Team Group B.V., die op vergelijkbare wijze als de voornoemde dochtermaatschappijen onderhavige dienstverlening aanbiedt en geen andere soortgelijke voorwaarden met haar medewerk(st)ers overeenkomt.

Profiel

De gegevens die door jou zijn ingevuld in Mijn Tempo-Team en de korte weergave van de uitkomsten van de test die (online) worden getoond aan (potentiële) Opdrachtgevers ten behoeve van de bemiddeling door Tempo-Team.

Artikelen

Artikel 1 - Algemeen

 1. Tempo-Team heeft het doel (potentiële) Opdrachtgevers en Kandidaten met elkaar in contact te brengen waarbij (potentiële) Opdrachtgevers op termijn zelf op zoek kunnen gaan naar geschikte kandidaten voor een vacature en Kandidaten nog sneller gevonden kunnen worden voor werk dat goed bij ze past. 
  Tempo-Team speelt daarin louter een bemiddelende en faciliterende rol.
 2. het (online) tonen van het profiel beperkt zich uitsluitend tot het bij elkaar brengen van een kandidaat en de (potentiële) opdrachtgever. De potentiële kandidaat moet aan een door Tempo-Team opgesteld profiel voldoen. Zodra de kandidaat door Tempo-Team geschikt is voor deelname aan Tempo-Team aan het (online) tonen van het profiel, het profiel volledig heeft ingevuld en de talenten en competentietest heeft afgenomen en aangegeven heeft deel te willen nemen aan het (online) tonen aan (potentiële) opdrachtgevers worden bepaalde gegevens van de kandidaat (het zogenaamde “profiel”) (online) getoond aan deelnemende (potentiële) Opdrachtgevers.
 3. voorwaarde om deel te kunnen nemen aan deze dienstverlening is een actueel en optimaal ingevuld persoonlijk profiel en het afronden van een competentie en talententest waarvan een verkorte grafische samenvatting van de resultaten (online) getoond worden aan deelnemende (potentiële) Opdrachtgevers.
 4. door aan te geven dat je akkoord gaat met de voorwaarden en (online) getoond wilt worden, heb je je integraal en onvoorwaardelijk akkoord verklaard met (de inhoud van) deze Voorwaarden.
 5. op deze voorwaarden zijn van toepassing de Gebruikersvoorwaarden voorzover hiervan in deze Voorwaarden niet is afgeweken en deze maken onlosmakelijk onderdeel van deze Voorwaarden.
 6. Tempo-Team behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Tempo-Team zal de aangepaste voorwaarden op Mijn Tempo-Team tonen.

Artikel 2 - Gegevens

 1. je bent zelf verantwoordelijk en garandeert dat de gegevens (zoals jouw beschikbaarheid) in jouw profiel correct, actueel en volledig zijn. Deze dien je periodiek, doch in ieder geval elke 6 weken te controleren en waar nodig aan te passen om mee te kunnen blijven doen aan het (online) tonen van het profiel.
 2. je dient zelf zorg te dragen voor het beschikken en blijven beschikken over een geldig ID-bewijs en/of aanvullende documenten waaruit blijkt dat je gerechtigd bent om in Nederland te mogen werken. We verwachten van jou dat als je in gesprek gaat met een potentiële opdrachtgever, je het geldige ID-bewijs en/of aanvullende documenten kunt tonen.
 3. indien je in jouw profiel referenties hebt opgegeven geef je door gebruik te maken van het (online) tonen van het profiel toestemming om aanbevelingen te vragen bij de door jou opgegeven referenties en deze te tonen ten behoeve van (potentiële) opdrachtgevers. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit aangeven bij jouw contactpersoon.
 4. Tempo-Team aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet correct, actueel en/of volledig zijn van jouw gegevens.
 5. Tempo-Team gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt om een goede invulling te geven aan onze dienstverlening en de wet. Voor deze doeleinden kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Tempo-Team gebruikt deze gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Artikel 3 - Online Competentie en Talenten Test

 1. voordat je deel kunt nemen aan het (online) tonen van het profiel wordt een online Competentie en Talenten Test afgenomen. Je ontvangt een uitgebreid en gratis rapport over jouw competenties en talenten in relatie tot werk.
 2. door gebruik te maken van het (online) tonen van het profiel verleen je toestemming aan Tempo-Team om de uitkomsten van dit rapport te gebruiken ook ten behoeve van andere werkmaatschappijen van Tempo-Team.
 3. de verkorte grafische samenvatting van de resultaten van deze test worden (online) aan (potentiële) Opdrachtgevers getoond. Je krijgt vooraf te zien wat aan de (potentiële) Opdrachtgever wordt getoond.
 4. indien je na het ontvangen van de resultaten van de test niet akkoord bent met het tonen van de verkorte grafische samenvatting van de resultaten, kun je dit kenbaar maken via Mijn Tempo-Team. Doe je dat niet dan geef je toestemming aan Tempo-Team om de verkorte grafische samenvatting van de resultaten van de test te tonen aan de (potentiële) Opdrachtgever. Mocht je niet akkoord zijn, dan betekent dat dat het niet mogelijk is om deel te nemen aan het (online) tonen van het profiel.
 5. de Online Compententie en Talenten Test wordt uitgevoerd door een derde. Tempo-Team is niet aansprakelijk voor de correctheid, inhoud, uitkomst en werking daarvan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade hieruit voortvloeiend.

Artikel 4 - Tonen profiel

 1. indien en zodra je profiel online getoond kan worden, wordt je profiel anoniem online getoond tot het moment dat jouw profiel is gekocht door een (potentiële) Opdrachtgever. In dat geval wordt je volledige profiel met de (potentiële) Opdrachtgever gedeeld. Hiervan krijg je een melding per mail. Zorg dat je mailadres dus correct is.
 2. indien je online wordt getoond, ben je voor elke deelnemende (potentiële) Opdrachtgever van Tempo-Team zichtbaar. Tempo-Team kan hierin geen onderscheid maken.
 3. indien en zodra je profiel online getoond kan worden, kan de (potentiële) Opdrachtgever jou rechtstreeks benaderen naar aanleiding van je volledige profiel. Tempo-Team kan daar geen enkele invloed op uitoefenen en er niet op worden aangesproken als de potentiële opdrachtgever besluit je niet te benaderen.

Artikel 5 - Contact met potentiële opdrachtgever

 1. indien en zodra je profiel online getoond kan worden is het niet toegestaan om zonder dat de (potentiële) opdrachtgever jouw profiel heeft gekocht, een arbeidsverhouding of enige andere samenwerkingsvorm van welke aard dan ook aan te gaan met een (potentiële) opdrachtgever met wie je via deze online dienstverlening van Tempo-Team in contact bent gekomen gedurende een periode van 12 maanden nadat je via het online platform anoniem bent voorgesteld aan de (potentiële) opdrachtgever. Overtreding van het hiervoor bepaalde leidt tot een aan Tempo-Team verschuldigde onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 1000,-- per gebeurtenis alsmede € 50,-- per dag voor elke dag dat de overtreding voortduurt en laat de mogelijkheid van Tempo-Team om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.
 2. het bepaalde in dit artikel geldt niet indien en voorzover je op dat moment al via Tempo-Team aan deze Opdrachtgever ter beschikking bent gesteld en je aansluitend bij de Opdrachtgever in dienst kan treden.

Artikel 6 - Einde deelname (online) tonen profiel

 1. jouw deelname aan Tempo-Team eindigt als je zelf via Mijn Tempo-Team aangeeft dat jouw profiel niet meer (online) mag worden getoond aan (potentiële) opdrachtgevers. Jouw deelname eindigt dan per direct. Je kunt je deelname aan Tempo-Team op elk gewenst moment beëindigen. Reeds verkochte profielen aan (potentiële) opdrachtgevers blijven bestaan. Deze opdrachtgevers kunnen je daardoor nog benaderen.
 2. jouw deelname eindigt tevens indien je niet (meer) voldoet aan de in deze voorwaarden gestelde eisen.
 3. Tempo-Team behoudt zich het recht voor om jouw deelname van Tempo-Team te beëindigen danwel berichten, profielen, informatie en aanvragen van (potentiële) opdrachtgevers te wijzigen en/of te verwijderen indien Tempo-Team de indruk heeft dat deze in strijd zijn met – een deel van – de Gebruikersvoorwaarden, onderhavige voorwaarden dan wel in strijd zijn met de wet dan wel de goede zeden.
 4. Tempo-Team behoudt zich het recht voor -zonder opgaaf van redenen- informatie, gegevens, afbeeldingen of berichten te verwijderen of wijzigen indien zij daar aanleiding voor ziet.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. Tempo-Team kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, voortvloeiend uit het (online) tonen van het profiel door Tempo-Team en de Kandidaat vrijwaart Tempo-Team volledig van alle aansprakelijkheden, aanspraken, verlies, schade en (juridische) onkosten van derden die mogelijk voortkomen uit het gebruik door Kandidaat van onderhavige dienstverlening.
 2. Tempo-Team is jegens kandidaat niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor schade en/of voor eventuele andere gevolgen van op grond van deze dienstverlening tot stand gebrachte contact – waaronder maar niet beperkt tot een dienstverband en/of andere samenwerkingsvorm- tussen jou en de (potentiële) opdrachtgever.

Artikel 8 - Slotbepaling

 1. het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden. Mogelijke geschillen voortvloeiende of samenhangend met het (online) tonen van het profiel door Tempo-Team en/of deze voorwaarden kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. indien een deel van deze voorwaarden als onrechtmatig of ongeldig wordt beoordeeld zal dat specifieke deel losgemaakt worden uit deze overeenkomst en worden gewijzigd. Alle overige bepalingen zullen in dat geval volledig van kracht, bindend en uitvoerbaar blijven. Tempo-Team is niet gehouden hierover aan gebruikers te communiceren.

Duidelijk?

Helemaal op de hoogte van alle informatie of heb je nog een vraag? Wij geven je antwoord!