De gedragsregels van Tempo-Team

In onze dagelijkse werkprocessen houden we ons aan wet- en regelgeving en bedrijfspolicies. Deze gedragsregels zijn van toepassing op Tempo-Team en al haar werkmaatschappijen.

Onze gedragsregels bevatten minimumstandaarden over hoe we handelen in onze relaties met klanten, flexwerkers, leveranciers en alle anderen voor wie ons handelen gevolgen heeft. Deze regels zorgen ervoor dat de behoeften van de maatschappij waarin wij werken, onze bedrijfsvoering en ons persoonlijk gedrag, op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken.

Bij Tempo-Team houden we ons aan wet- en regelgeving

 • wij kennen en houden ons aan de wetten waaraan onze bedrijfsvoering onderworpen is, alle internationale mensenrechtenprincipes en de interne beleidsregels en procedures van Tempo-Team en Randstad.
 • wij kennen en houden ons aan de mededingings- en anti-kartelwetten.
 • wij kennen en houden ons aan de wetten over handel met voorkennis en marktmisbruik met betrekking tot de aandelen of effecten van Randstad.
 • wij zorgen ervoor dat onze documenten (inclusief de documenten met persoonlijke informatie) in overeenstemming met de wet opgesteld, gebruikt, opgeslagen en vernietigd worden.

Wij werken integer

 • wij voeren onze activiteiten op een eerlijke en ethische manier uit en vermijden situaties die een belangenconflict zouden kunnen creëren of de schijn van een conflict zouden kunnen opwekken tussen de belangen van Tempo-Team (en Randstad) en onze persoonlijke belangen.
 • wij geven, betalen noch accepteren steekpenningen en geven of bieden geen geschenken of gastvrijheden die een ongepaste beïnvloeding zouden kunnen creëren.
 • wij slaan geschenken en uitnodigingen af die een ongepaste beïnvloeding teweeg zouden kunnen brengen of de schijn hiervan zouden kunnen opwekken.

Wij gaan op een rechtvaardige en zorgvuldige manier met mensen en eigendommen om

 • wij behandelen anderen op een rechtvaardige manier, handelen met zorg, houden rekening met anderen en eerbiedigen mensenrechten. Wij tolereren geen intimidatie of pesterijen in welke vorm dan ook.
 • wij eerbiedigen het recht op privacy, zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en misbruiken de vertrouwelijke informatie van anderen niet.
 • wij misbruiken eigendommen van Tempo-Team niet voor persoonlijke doeleinden.

Wij handelen maatschappelijk verantwoord

 • wij hechten belang aan diversiteit en discrimineren niet op grond van leeftijd, huidskleur, handicap, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid of andere irrelevante of illegale gronden.
 • wij gaan geen banden aan met mensen die betrokken zijn bij terrorisme of andere criminele activiteiten.
 • wij leveren geen bijdragen aan kandidaten voor publieke of particuliere functies, politieke partijen of andere politieke belangengroepen.
 • in onze bedrijfsvoering beschouwen wij gezondheid en veiligheid van mensen, met inbegrip van ons eigen personeel en tijdelijke medewerkers, als onze hoogste prioriteit.
 • wij onderhouden en geven volledige, eerlijke, tijdige, accurate en begrijpelijke contracten, documenten en financiële informatie.
 • wij houden rekening met de milieu-impact van onze bedrijfsvoering en proberen deze zoveel mogelijk te beperken.