Transitievergoeding: dit moet je weten!

Wanneer je als werkgever het dienstverband beëindigt met een werknemer, heeft de werknemer recht op een vergoeding: transitievergoeding. Of het contract nu eindigt wegens ziekte, ontslag of gewoonweg niet wordt verlengd, de werknemer heeft recht op een minimale vergoeding om op weg te worden geholpen naar een nieuwe baan. Waarom, hoeveel en meer antwoorden op je vragen vind je hier! 

Op deze pagina:

Op zoek naar nieuw personeel? Geef je vacature aan ons door!

Heb je personeel nodig, maar geef je dit graag uit handen? Tempo-Team regelt het voor je! Geef je vacature door en wij nemen snel contact met je op,

Wat is transitievergoeding?

Transitievergoeding is een, door de wet vastgestelde, minimale financiële vergoeding waar werknemers recht op hebben wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet verlengt. De werkgever betaalt dit dus aan de werknemer. Wist je dat dit in de volksmond ook wel een gouden handdruk wordt genoemd?🤝

Recht op transitievergoeding: wanneer wel, wanneer niet

Wanneer heeft een werknemer recht op transitievergoeding? Wanneer de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet te verlengen. Dus wanneer het ontslag op initiatief van de werkgever is. Werknemers hebben bij een onvrijwillig einde van het dienstverband altijd recht op een transitievergoeding, zelfs als ze maar (heel) kort hebben gewerkt. De vergoeding geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Dit geldt ook voor uitzendkrachten. In principe hebben werknemers vanaf hun eerste werkdag recht op de vergoeding. Bij een kort dienstverband zal die vergoeding echter niet hoog zijn.

Transitievergoeding bij ziekte

Voor zieke werknemers geldt dat werkgevers na 2 jaar ziekte ontslag kunnen aanvragen bij UWV. Wanneer dit het geval is, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding van de werkgever. Goed nieuws voor de werkgever: je kunt dan de betaalde vergoeding terugkrijgen van de Rijksoverheid met de ‘regeling compensatie transitievergoeding’.

Wanneer geen transitievergoeding

Er zijn ook wat uitzonderingen op wanneer een werknemer transitievergoeding krijgt. In de volgende situatie hoef je als werkgever bijvoorbeeld geen transitievergoeding te betalen:

 • Wanneer het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedkeuren is. Als hiervan sprake is, bepalen werknemer en werkgever samen of er een vergoeding is en hoeveel dat is. 
 • Wanneer de leeftijd van de werknemer bij ontslag gelijk is aan of hoger is dan de AOW pensioen leeftijd. 
 • Wanneer er sprake is van faillissement of wanneer je in schuldsanering zit. 
 • Wanneer de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. 
 • Wanneer de werknemer jonger is dan 18 jaar bij ontslag en niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt. 
 • Als in de cao een afwijkende voorziening is getroffen.
 • Wanneer je je werknemer een contractverlenging met minimaal gelijkwaardige voorwaarden aanbiedt en je werknemer hier niet mee instemt. 
 • Wanneer je medewerker vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een volgende tijdelijke arbeidsovereenkomst met jou aangaat. Voorwaarde daarbij is dat de nieuwe arbeidsovereenkomst binnen zes maanden ingaat na het eindigen van de vorige arbeidsovereenkomst (en tussentijds kan worden opgezegd).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Ben jij geïnteresseerd in HR-advies? In ons maandelijkse kenniskwartiertje ontvang je interessante informatie over werkplezier, hr wetgeving, recruitment en verzuim! Schrijf je snel in!

Transitievergoeding berekenen

Ben je benieuwd naar de hoogte transitievergoeding die je moet betalen? Of nieuwsgierig naar hoe transitievergoeding wordt berekend? We leggen het je uit.

Hoogte transitievergoeding bij ontslag werknemer

De hoogte van de vergoeding aan je werknemer is afhankelijk van het maandsalaris van de werknemer en het aantal dienstjaren dat de werknemer in dienst is geweest. De hoogte van de transitievergoeding heeft een maximum van €89.000,- vanaf 1 januari 2023. Voor iedereen geldt een opbouw van een derde maandsalaris per dienstjaar. 
👉 Hulp bij het berekenen? Bekijk de rechten en hoogte van de vergoeding voor jouw situatie met behulp van de rekentool van de Rijksoverheid.

10 meest gestelde vragen over transitievergoeding

 • 1. Wat is transitievergoeding?

  Als je als werkgever de arbeidsovereenkomst van een medewerker wilt beindigen of de overeenkomst niet meer wilt verlengen, dan kan je die werknemer een 'transitievergoeding' verschuldigd zijn. Dit is een financiële vergoeding die je als werkgever dan moet betalen. Dit geldt overigens ook wanneer je iemand ontslaat tijdens de proeftijd of als je een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar ziek) ontslaat.

 • 2. Waar is een transitievergoeding voor bedoeld?

  Het woord transitie in transitievergoeding verklaart het doel van de financiële bijdrage. De vergoeding is bedoeld om de werknemer in staat te stellen om de transitie naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Het bedrag kan de werknemer gebruiken om de tijd te overbruggen tot een nieuwe baan, maar ook bijvoorbeeld voor omscholing. Dat mag de werknemer zelf bepalen.

 • 3. Wanneer moet je transitievergoeding betalen?

  Als werkgever ben je verplicht een transitievergoeding te betalen wanneer je de arbeidsovereenkomst van een medewerker beëindigt of niet verlengt. Het maakt hierin niet uit of het een tijdelijke kracht betreft of een werknemer met een vast contract. Ook moet het ontslag op initiatief van de werkgever zijn en niet met wederzijds goedvinden. De beëindiging van het contract kan zijn omdat:

  • een tijdelijk contract niet wordt verlengd.
  • ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • ontslag om persoonlijke redenen door de kantonrechter op verzoek van werkgever.
  • opzegging/ontbinding op initiatief van de medewerker vanwege ernstig verwijtbaar handelen van jou als werkgever.
 • 4. Wanneer hoef je geen transitievergoeding te betalen?

  Er zijn ook wat uitzonderingen op wanneer een werknemer transitievergoeding krijgt. In de volgende situatie hoef je als werkgever bijvoorbeeld geen transitievergoeding te betalen:

  • Wanneer het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedkeuren is. Als hiervan sprake is, bepalen werknemer en werkgever samen of er een ontslagvergoeding is en hoeveel dat is. 
  • Wanneer de leeftijd van de werknemer bij ontslag gelijk is aan of hoger is dan de AOW pensioen leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd. 
  • Wanneer er sprake is van faillissement, surseance van betaling of wanneer je in schuldsanering zit. 
  • Wanneer je werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. 
  • Wanneer je werknemer jonger is dan 18 jaar bij ontslag en niet meer dan 12 uur per week werkt. 
  • Wanneer er in de geldende cao een andere, gelijkwaardige voorziening is opgenomen. In de cao kan worden afgeweken van de transitievergoeding in het geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen. De cao moet wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.
  • Wanneer je je werknemer een contractverlenging met minimaal gelijkwaardige voorwaarden aanbiedt en je werknemer hier niet mee instemt. 
  • Wanneer je medewerker vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een volgende tijdelijke arbeidsovereenkomst met jou aangaat. Voorwaarde daarbij is dat de nieuwe arbeidsovereenkomst binnen zes maanden ingaat na het eindigen van de vorige arbeidsovereenkomst (en tussentijds kan worden opgezegd).

 • 5. Hoe hoog is de transitievergoeding?

  De hoogte van de vergoeding aan je werknemer is afhankelijk van het maandsalaris van de werknemer en het aantal dienstjaren dat de werknemer in dienst is geweest. De hoogte van de transitievergoeding heeft een maximum van €89.000,- vanaf 1 januari 2023. Voor iedereen geldt:

  • een opbouw van een derde maandsalaris per dienstjaar
  • voor het resterende deel geldt als volgt: (brutosalaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12).

  Hulp nodig? Check de rekentool.

  De transitievergoeding wordt in elk geval berekend over het basissalaris (bruto-uurloon x gemiddeld aantal werkuren per maand). Betreft het een werknemer met flexibele uren, dan geldt: bruto-uurloon x het gemiddeld aantal gewerkte uren in de twaalf maanden voorafgaand aan de ontslagdatum. En om het nog makkelijker te maken. De volgende zaken tellen ook mee:

  • vakantietoeslag (bijna altijd 8%)
  • provisie (1/12 van de uitgekeerde provisie over de voorgaande twaalf maanden)
  • vaste eindejaarsuitkering (1/12 van het totaalbedrag)
  • overwerkvergoeding en ploegentoeslag (1/12 deel van het totaal)
  • bonus, winstuitkering en variabele eindejaarsuitkering (1/36 van het totaalbedrag in de drie jaar voor de ontslagdatum, of naar rato als de medewerker minder dan drie jaar in dienst is geweest). 
 • 6. Moet je bij een gedeeltelijk ontslag ook een transitievergoeding betalen?

  Het kan voorkomen dat je een werknemer een nieuw contract moet aanbieden voor minder uren. Je ontslaat een werknemer dan als het ware voor een aantal uur. Wanneer dit niet vanuit initiatief van de werknemer is, maar vanuit jou als werkgever, kan het zijn dat je transitievergoeding moet betalen. Namelijk wanneer:

  • het minimaal 20% minder uren betreft
  • het een structurele (langdurige) vermindering betreft

  De transitievergoeding betaal je als werkgever enkel over de ontslagen uren. 

 • 7. Wanneer moet je de vergoeding uitbetalen?

  De transitievergoeding betaal je aan het einde van het dienstverband. Je keert het uit samen met vakantiegeld en de betaling van vakantiedagen die de werknemer nog over heeft. 

  Let op: dit moet binnen een maand na het einde van het dienstverband betaald worden! 

 • 8. Zijn er nog kosten die je van de vergoeding kunt aftrekken?

  De volgende kosten kan je aftrekken van de transitievergoeding:

  1. transitiekosten. Denk aan kosten die je maakt als werkgever om te voorkomen dat de medewerker werkloos wordt, zoals scholingskosten, outplacement of een langer opzegtermijn. 
  2. inzetbaarheidskosten. Denk aan kosten die je als werkgever hebt gemaakt om de werknemer breder inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt (los van eigen functie), zoals een opleiding. 

  Let op: afspraken over het in mindering brengen van deze kosten moeten opgenomen zijn in de cao of de werknemer heeft vooraf ingestemd met maken van de kosten en het in mindering brengen op de transitievergoeding. 

 • 9. Wat houden de twee compensatieregelingen in?

  Er zijn twee compensatieregelingen: een voor als je een werknemer ontslaat vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en een voor wanneer je iemand ontslaat omdat je jouw bedrijf beëindigt. 

  1. ontslag wegens langdurig arbeidsongeschiktheid: in dit geval kun de betaalde transitievergoeding vergoed krijgen, omdat je als werkgever bij ziekte 2 jaar lang loon moet doorbetalen.
  2. compensatie voor kleine werkgevers: wanneer je een bedrijf hebt met minder dan 25 werknemers en je werknemers moet ontslaan door bedrijfsbeëindiging door overlijden of pensionering. Zo gaat transitievergoeding niet ten koste van het pensioen van de werkgever. 
 • 10. Bestaan er ook andere ontslagvergoedingen?

  Transitievergoeding is niet de enige vergoeding bij ontslag. Het kan ook zo zijn dat:

  • de werknemer instemt met het beëindigen van het contract. In dat geval heet het 'ontslag met wederzijds goedvinden' en kan je zelf met jouw medewerker in gesprek over een passende ontslagvergoeding. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. 
  • de kantonrechter bepaalt dat je als werkgever een extra vergoeding moet betalen aan je werknemer, naast de transitievergoeding. Dat gebeurt vaak wanneer de kantonrechter van mening is dat je als werkgever ernstig verwijtbaar bent aan het ontslag, bijvoorbeeld wanneer de opzegging in strijd is met een opzegverbod, er opgezegd is zonder instemming van je werknemer of zonder toestemming van het UWV of wanneer het ontslag gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van jou als werkgever. 
  • het ontslag op cumulatiegrond betreft. De rechter kan dan een extra vergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding, bovenop de transitievergoeding. Dit is ter compensatie van het feit dat er geen sprake is van een volledig voldragen ontslaggrond. Bij de cumulatiegrond gaat het namelijk om een optelsom van ontslaggronden die ieder voor zich onvoldoende grond opleveren voor een ontbinding van de arbeids­overeenkomst maar, bij elkaar opgeteld, dat wel doen.